„Ne­chajte nás pra­co­vať srd­com a do­voľte nám, aby sme na­ozaj mi­lo­vali to, čo mi­lu­jeme.“

„Láska ob­ja­vuje na mi­lo­va­nej osobe stále nové sve­ta­diely.“

„Je možné, že ľu­dia, ktorí ne­uro­bia nič iné ako to, že sa za­ľú­bia, sú uži­toč­nejší ako tí, ktorí svoju lásku a srdce obe­tujú ur­či­tej idei.“

„Ži­vot sa po­stupne stáva stále ťaž­ším, ale pri zá­pase s ťaž­kos­ťami sa roz­víja najv­nú­tor­nej­šia sila srdca.“

flickr.com

„Čo by bolo zo ži­vota, keby sme ne­mali od­vahu ro­biť expe­ri­menty?“

„Veľké veci ne­vzni­kajú z náh­leho im­pulzu, ale z množ­stva ma­lých vecí po­spá­ja­ných do­hro­mady.“

„Pre­dov­šet­kým ne­smieme za­bud­núť na veľkú sú­vis­losť vecí. Uzav­rieť sa, zna­mená za­mu­ro­vať sa a za­mu­ro­vať sa zna­mená smrť.“

„Kto prí­rodu oprav­divo mi­luje, na­chá­dza všade krásu.“

Komentáre