Staré duše. Ta­jomní ľu­dia plný prí­be­hov, no nie­kedy s prob­lé­mami nájsť si lásku.
Člo­vek so sta­rou du­šou. To je ten, koho uda­losti za po­sledné roky pri­nú­tili stať sa sil­ným, múd­rym a emočne sta­bil­ným je­din­com. Má rád staré veci a zvyky a je plný prí­be­hov. Chápe veci okolo seba oveľa viac, ako os­tatní. A aj tak je možné, že práve ta­kíto ľu­dia majú nie­kedy prob­lém nájsť si svoju vy­snenú lásku. Prečo je to tak? Tu je 12 dô­vo­dov.

Majú silnú iden­titu

Ve­dia, kto sú a čo zna­me­najú. Tak­tiež ve­dia, čo chcú a na­opak, čo v par­tner­stve nechcú. Ve­dia, čo fun­guje a čo nie. Možno to znie fan­tas­ticky, pre­tože si do­kážu vy­brať ide­ál­neho par­tnera, ale v ko­neč­nom dô­sledku táto vlasn­tosť vý­razne zni­žuje ich množ­stvo per­spek­tív.

Ich hy­per-in­tu­ícia môže zni­čiť ich vzťahy

Často sú ná­chylní na pre­mýš­ľa­nie o vzťahu až prí­liš. A práve táto schop­nosť obá­vať sa môže pre­ru­šiť vzťahy, ktoré ne­majú do­sta­točne silný zá­klad.

Mnohí sa na­chá­dzajú vo vzťa­hoch „dvo­j­itého pla­meňa“

Sú ne­us­tále pre­po­jení s ľuďmi, s kto­rými práve ne­tvo­ria pár. Nie­kedy to spo­je­nie môže byť až tak in­ten­zívne, že sa ve­nujú rad­šej im, než svojmu par­tne­rovi.

Často majú väčší cieľ, ktorý mu­sia najprv spl­niť a niečo ako láska by ich zby­točne rozp­ty­ľo­valo

Pred­tým, než nájdu svoju lásku, mu­sia niečo do­ká­zať – spl­niť si ne­jaký cieľ v ži­vote. Je to preto, že staré duše mi­lujú hĺbku. Prí­liš skorá láska by ich dr­žala od os­tat­ných dô­le­ži­tých vecí, ktoré tu majú uro­biť.

Ne­us­po­koja sa s ni­čím iným, než so spriaz­ne­nou du­šou

Žia­dajú oveľa viac, než len „po­vr­chný“ či „prie­merný“ vzťah. V pl­nom svete chcú nájsť svoju spriaz­nenú dušu.

Za­tiaľ čo veľa ľudí im môže pri­niesť  vá­šeň, len má­lo­kto im môže pri­niesť kom­pa­ti­bi­litu

Pre­tože cí­tia hl­boko a os­tatní ich po­va­žujú za fas­ci­nu­jú­cich, je pre nich ľahké nájsť vá­šeň, ale byť s nie­kým, kto je na­ozaj ich naj­lepší pria­teľ, naj­hl­bší dô­ver­ník a mi­lov­ník je vý­zvou.

Sú me­nej ochotní stre­tá­vať sa mo­der­nými spô­sobmi

Do­konca aj keď ne­majú nič proti on­line cha­to­va­niu, rad­šej majú tie staré spô­soby, ktoré za­hr­ňujú kvety či čo­ko­ládu.

Sú to pri­ro­dzení lie­či­te­lia a často pri­ťa­hujú ľudí, ktorí po­tre­bujú po­moc, nie lásku

Ne­exis­tuje nič, čo by viac po­te­šilo starú dušu, než to, že môže nie­komu po­môcť. V ur­či­tom oka­mihu je však dô­le­žité, aby si uve­do­mili, že po­tre­bujú par­tnera, nie­len pa­cienta.

Ne­majú radi „hry“

Zo­znamky či rande na­slepo roz­hodne nie sú pre nich. Majú rad­šej priame a úp­rimné vy­jad­re­nia.

Ich štan­dardy sú vy­soké

Oča­ká­vajú od seba veľa, rov­nako tak od svo­jich par­tne­rov. Hoci je to skvelá vec, je to ďal­šia kva­lita, ktorá musí byť udr­žia­vaná pod kon­tro­lou. Pre­tože nie­kedy nám „všetko“ ne­stačí, no v sku­toč­nosti je to všetko, čo môže nie­kto po­núk­nuť.

Nesú si so se­bou bre­meno

Mu­seli sa s nie­čím ťaž­kým vy­rov­nať, mu­seli rásť,alebo sa mu­seli po­u­čiť z nie­kto­rých ná­roč­ných skú­se­ností, ktoré si ži­vot pre nich sta­no­vil. Práve preto si so se­bou nesú bre­meno z pred­chá­dza­jú­cich vzťa­hov a sú opatrní.

Strach cí­tia tak in­ten­zívne ako lásku

Miera, akou niečo mi­lujú je rov­naká, ako sa obá­vajú, že to stra­tia. Všetky po­city do­kážu pre­cí­tiť in­ten­zívne.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre