Pre nie­koho je „byť sin­gle“ po­hroma, iní si to uží­vajú a ve­dia, že to príde vtedy, keď to budú naj­me­nej oča­ká­vať. Toto sú typy ľudí, ktorí naj­čas­tej­šie zo­stá­vajú sin­gle a vô­bec im to ne­vadí.

Opti­mis­tickí ľu­dia. Opti­mis­tickí ľu­dia ne­roz­mýš­ľajú nad tým, či už majú byť s nie­kým vo vzťahu, prečo nie sú a čo ro­bia zle. Za­ží­vajú iné veci a ne­ča­kajú na lásku, pre­tože ve­dia, že príde vtedy, kedy má prísť, a nechcú sa tým zby­točne za­ťa­žo­vať.

Ľu­dia, ktorí si po­tr­pia na osobný roz­voj. Títo ľu­dia vi­dia ob­rov­ský zmy­sel vo vzde­lá­vaní, v ces­to­vaní a v rôz­nom se­ba­mo­ti­vo­vaní, kedy sa chcú spoz­nať hl­b­šie. Často od­chá­dzajú zo vzťa­hov práve preto, lebo to podľa ich slov bráni roz­voju, ktorý chcú.

Sa­mo­tári. Ve­dia presne, čo je pre nich dô­le­žité a preto sa ne­ria­dia ná­zormi dru­hých, lebo ve­dia, čo je pre nich naj­lep­šie. Majú radi po­koj a ne­po­tr­pia si ani na masy ka­ma­rá­tov. Stačí, ak budú mať pár sku­toč­ných, s kto­rými si budú vý­borne roz­umieť, pre­tože to isté oča­ká­vajú aj od svojho bu­dú­ceho par­tnera. Po­vr­chné a plytké vzťahy ich ne­zau­jí­majú.

Ľu­dia, ktorí hľa­dajú hl­bší zmy­sel. Aj keď sa­moz­rejme dbajú na vý­zor, to im ne­stačí a hľa­dajú aj niečo hl­b­šie. Chcú par­tnera, s kto­rým si budú roz­umieť a kto­rého budú brať ako aj za naj­lep­šieho ka­ma­ráta, s kto­rým radi budú trá­viť čas.

Ľu­dia, ktorí si uží­vajú ži­vot. Väč­ši­nou sú to typy ľudí, ktorí radi ces­tujú, spoz­ná­vajú no­vých ľudí a ani ne­tú­žia po tom, že by sa mu­seli via­zať. Sú ná­zoru, že všetko má svoj čas a svoju mla­dosť chcú skôr pre­ces­to­vať, ako byť na jed­nom mieste s oso­bou, s kto­rou možno ani ne­rá­tajú do bu­dúcna.

Ľu­dia, ktorí ešte na vzťah nie sú pri­pra­vení. Sami si pri­znajú, že sa ešte ne­cí­tia na to, aby mali vzťah a ani ho mo­men­tálne nechcú, pre­tože cí­tia, že toho ešte veľa ne­za­žili a chcú sa viac spoz­nať.

Komentáre