„Ak ne­mô­žete byť lepší ako Vaša kon­ku­ren­cia, jed­no­du­cho sa lep­šie ob­lečte!“

„Móde buď roz­umiete, alebo ne­ro­zu­miete. Nič me­dzi tým.“

„Veľmi sa ria­dim tým, čo ro­bím. Vlastne som veľmi sú­ťa­živá. Mám rada ľudí, ktorí re­pre­zen­tujú to naj­lep­šie, čo ro­bia a ak ťa to za­ra­ďuje ako per­fek­ci­onistu, možno som aj ja ním.“

„Nájdi si prácu. Je jedno, či bu­deš ro­biť di­zaj­néra alebo čaš­níka v re­štau­rá­cii. Zá­kla­dom je nájsť si prácu, to je re­a­lita ži­vota.“

„Ne­rob všetko prí­liš rýchlo. Ľu­dia mu­sia cho­diť do školy, učiť sa ich re­meslu a po­tom bu­do­vať značku. To je správna a zdravá cesta, ako ro­biť veci.“

„Ty jed­no­du­cho po­tre­bu­ješ mi­lo­vať to, čo ro­bíš. Nie je to len o pre­mýš­ľaní, že ro­bíš niečo cool. Je to o tom, že tomu sku­točne ve­ríš a na­pĺňa ťa to.“

 

„Vy­tvorte si svoj vlastný štýl.  Buďte pre seba sa­mých vý­ni­moční a pre dru­hých iden­ti­fi­ko­va­teľní.“

Komentáre