Drahá moja pria­teľka!

Viem, že te­raz sa ti usmie­vať nechce. Tvoje viečka sú skles­nuté a tvoje oči smutné. Tvá­riš sa, že ti nič ne­vadí, že nie si ra­nená. Že to pri­jí­maš….no ja viem, že ty to len hráš!

Hráš sa na tú silnú ženu, ktorú ni­kto a nič ne­prek­vapí. Hráš sa na ženu, ktorá ráta s kaž­dou mož­nos­ťou. Na ženu, ktorá ne­pozná skla­ma­nie. No nech si ako­koľ­vek dobrá he­rečka, ako­náhle sa za­tvo­ria dvere tvo­jej izby, pa­dáš.

zdroj: pe­xels.som

Le­žíš na po­steli ako mŕtva a skrý­vaš svoju tvár do van­kúša. Bú­chaš o stenu a dú­faš, že je to len sen. Na­dá­vaš po sebe a ne­us­tále máš pred očami „svoje zly­ha­nie.“ Máš pred očami to, že nie si dosť dobrá, že si skla­mala…

Ale moja drahá, ty si ne­zly­hala! Ak ťa nie­kto od­mietne, v sku­toč­nosti ti ne­ho­vorí o tom, aký si. Ho­vorí, že nie si pre neho. Stále si tou úžas­nou že­nou, ktorá sa smeje ako blá­zon a užíva si každý mo­ment s oso­bou ktorú mi­luje. Stále si tou skve­lou že­nou, kto­rej sa ob­čas ne­vy­darí obed. Stále si že­nou, ktorá má ob­rov­skú silu v svo­jej kráse.

To, že sa cí­tiš byť od­miet­nutá, ne­zna­mená, že daný člo­vek ťa nemá rád. Ne­zna­mená to, že nie si dosť dobrá. Ne­zna­mená to, že v ži­vote ťa ča­kajú ďal­šie od­miet­nu­tia. Práve na­opak. Zna­mená to, že člo­vek, ktorý ťa od­mie­tol ťa má rád a váži si ťa, ale vie že si za­slú­žiš niečo iné. Niečo čo ťa po­su­nie inam. Možno ti tým chce uká­zať smer, ktorý ťa urobí sku­točne šťast­nou.

Len ťa pro­sím, ne­mysli na svoje zly­ha­nia, ne­do­mýš­ľaj si aká si. Od­miet­nu­tie ne­môže byť tvo­jím zrkad­lom. Má ťa mo­ti­vo­vať a po­vzbu­diť, uká­zať ti, že si sil­nou.

zdroj:pi­xa­bay.com

Je nor­málne že to bu­deš ťažko zvlá­dať, ale to je v po­riadku. Je nor­málne, že nás bolí od­miet­nu­tie. Ale ne­zú­faj! Veď ako sa ho­vorí:

“ Hlavu hore prin­cezná, padá ti ko­runka!“

..ne­ne­chaj pad­núť svoju ko­runku…

Komentáre