Máš jasný cieľ a chceš ho jed­no­du­cho do­siah­nuť. Tvrdo ma­káš, aby si bol ozaj dobrý. Veľa tvo­ríš, plá­nu­ješ, vzde­lá­vaš sa. Obe­tu­ješ svoj čas, aby si pri­šiel aj na ko­niec cesty. No nech ro­bíš čo­koľ­vek, jed­no­du­cho veci ti ne­vy­chá­dzajú. Si zni­čený a chceš to vzdať. Veď načo sa sna­žiť, keď aj tak to nie je tvoj osud?

No chcem ti po­ve­dať jednu vec – NE­VZDÁ­VAJ TO! Je to to­tiž tá naj­hor­šia vec, ktorú mô­žeš uro­biť. Ak sa vzdáš, zni­číš sa. Všetko čo ti dá­valo silu, hoc ťa to hrozne vy­čer­pá­valo, no aj tak to dá­valo zmy­sel tvojmu ži­votu. Te­raz to stra­tíš a čo ďa­lej?

unsp­lash.com

Bu­deš od­sú­dený na všedný ži­vot, ste­re­otyp, na nudu ktorá ťa bude za­bí­jať, hoc bu­deš za­va­lený prá­cou. Ne­spo­lie­haj sa na tú vetu: ,,Toto nie je môj osud.“ Ak ťa to núti byť te­bou, roz­ví­jať sa, rásť ako osob­nosť, ak je to všetko čo po­tre­bu­ješ k šťas­tiu, CHOĎ ĎA­LEJ AJ KEĎ JE TO NE­SMIERNE ŤAŽKÉ.

Bola som tak blízko svojho cieľa, prišlo pár úskalí a na ko­niec som si po­ve­dala: ,,Toto nie je môj osud.“ A te­raz keď sa po­zriem späť a za­mys­lím sa nad tým, kde by som mohla byť, tisnú sa mi slzy do očí. VZDALA SOM TO a to bola ne­smierna chyba. Stra­tila som skvelú šancu, ktorú už ni­kdy ne­dos­ta­nem späť. NI­KDY!

unsp­lash.com

Tak ak máš po­cit, že to ne­z­vlád­neš, ja ti ho­vo­rím, že to zvlád­neš, lebo ak vieš, že jed­no­du­cho to je to, čo ťa robí te­bou, tak bež za tým, hoc to ne­vy­zerá vô­bec ru­žovo. Ne­urob tú chybu, čo ja.

Komentáre