Štý­lová značka te­ni­siek NO­VESTA za­čala pí­sať  svoju his­tó­riu už v trid­sia­tych ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia, kedy sa známy pod­ni­ka­teľ Ján An­to­nín Baťa roz­ho­dol ot­vo­riť svoju prvú to­vá­reň v Par­ti­zán­skom. Úspech tejto značky pre­ni­kol do ce­lého Čes­ko­slo­ven­ska a svo­jimi te­nis­kami si zís­kali mnoho spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov.

No­vesta po­u­žíva iba kva­litné ma­te­riály ako sú 100 % ba­vlna, ľan či kau­čuk. Vý­ho­dou tejto značky teda je, že po­u­ží­vajú len cer­ti­fi­ko­vané ma­te­riály a ide o vy­soko eko­lo­gickú módu.2foto: no­ves­tab­log.com

Pri vý­robe te­ni­siek vy­uží­vajú vy­so­ko­tla­kový stroj, ktorý vy­li­suje zá­kladné telo to­pánky a zvy­šok je vy­rá­baný pre­cízne ruč­nou prá­cou. Práve vďaka tomu sa te­nisky dajú ľahko od­lí­šiť od os­tat­ných zna­čiek, keďže sa dá po­ve­dať, že každý je­den pár sa stáva je­di­neč­ným kús­kom.

Preto sme v re­dak­cii veľmi hrdí na to, že táto úspešná značka mieri až do Ame­riky a my už te­raz vieme, že si získa mnoho spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov aj za hra­ni­cami práve vďaka svo­jej úžas­nej po­hodl­nosti a je­di­neč­nosti, kto­rou je No­vesta známa 🙂

foto: no­ves­tab­log.com

 

Komentáre