Dr­žať krok s mó­dou a ne­us­tále me­nia­cimi sa trendmi je ne­sku­točne ťažké. A ne­bude tomu inak ani tento rok. Do módy sa za­čali vra­cať džínsy so zvon­co­vým stri­hom.

Podľa džín­so­vej spo­loč­nosti J Brand sú skinny džínsy pre tento rok mŕtve. A buďme úp­rimní, táto spo­loč­nosť vie o džín­soch a móde svoje. 🙂

Pri­ná­šame ti pár ti­pov na džínsy, ktoré sa čo­chvíľa ocitnú v ná­kup­ných cen­trách.

J Brand ti pri­náša džínsy na jar, s oso­bit­ným dô­ra­zom na si­lu­ety: rovné, vy­soké, ore­zané dĺž­kou s pred­nými ši­ro­kými tva­ro­vými kruhmi. Tak­tiež upo­zor­ňujú na džínsy v tvare sviečky, ktoré by ne­mali chý­bať ani u jed­nej z nás. Naj­lep­šie sú džínsy v mäk­kých pas­te­lo­vých far­bách, na­prí­klad v ble­dej ru­žo­vej alebo svet­lo­mod­rej farbe.

@an­dic­sin­ger in the cherry Ruby

A post sha­red by J BRAND (@jb­rand­je­ans) on

Made to live in | The Joan Crop

A post sha­red by J BRAND (@jb­rand­je­ans) on

 

In­tro­du­cing: The Slim Ove­rall

A post sha­red by J BRAND (@jb­rand­je­ans) on

Džínsy M.i.h majú svoje vlastné viac roz­tr­hané no­ha­vice na si­lu­e­tový štýl.

The Lou rag­ged #mih­je­ans

A post sha­red by M.i.h Je­ans (@mih­je­ans) on

Tops­hop zase po­núka oveľa väč­šiu is­kru.

Je len na tebe, ktorý štýl si vy­be­rieš! Vy­skú­šaš túto no­vinku alebo osta­neš verná „kla­sike“ skinny je­an­sov? No jedno je jasné, de­nim vo va­šich šat­ní­koch ostáva.

Komentáre