Možno to znie hlúpo, ale dnes som pre­sved­čená, že ľu­ďom mô­žeme od­pus­tiť, ale ne­za­bú­dame na nich ni­kdy.

For­mujú nás, učia nás, jed­no­du­cho sú tu vždy pre niečo.

Ob­čas sa možno za­mys­líš či si si ne­vyb­rala zle, ale vieš sama, že ono to tak ne­jak malo byť.

Ak ne­mô­žes na nie­koho za­bud­núť , kto už dávno za­bu­dol na teba, možno by si si ho mala za­pa­mä­tať…

unsp­lash.com

Mala by si za­pa­mä­tať to, čím si si s ním mu­sela prejsť.

Ne­viem ako jed­nal ten tvoj s te­bou, možno bol pre­hnane žiar­livý alebo mal kom­plexy.

Hľa­dala si v ňom niečo, čo v ňom nie je a asi ni­kdy ne­bude.

Chcem, aby si si za­pa­mä­tala to, ako ťa ne­mal prob­lém hneď vy­me­niť a áno aj za tú o kto­rej ti roz­prá­val, že s ňou by sa ni­kdy v ži­vote ne­dal do­kopy.

Ako ne­mal prob­lém byť s vami obomi nie­koľko dní.

Ako jej ne­mal prob­lém pí­sať a sna­žiť sa o ňu, keď bol s te­bou.

Po čase ich uvi­díš a žev­raj sa do nej za­ľú­bil no najprv to bola po­msta. No ni­kdy, keď uvidí teba na okolí ju ne­chytí za ruku.

Chcem, aby si si za­pa­mä­tala seba a aké ťažké to bolo ho vi­dieť s inou.

Chcem, aby si na ten po­hľad ni­kdy ne­za­budla.

unsp­lash.com

Chcem, aby si ve­dela, že máš skvelú mamu, ktorá ti zo­brala te­le­fón v tú noc, lebo vi­dela, že ti prišla od neho správa. V nej bolo : “ Vždy som ťa chcel a navždy ťa bu­dem chcieť“

Som si istá, že tá ďal­šia, kto­rou ťa na­hra­dil ho mi­luje viac ako ty. Z toho si nič ne­rob, ďa­kuj Bohu za to, že ťa ušet­ril, i keď vtedy si ne­mala ten po­cit.

Vy­bral si ju , za­tiaľ čo ty si si vy­brala jeho.

Chcem, aby si si pa­mä­tala, že ak by chcel byť v tvo­jom ži­vote na­šiel by si spô­sob a aby si bola tak silná a ne­pus­tila ho tam znovu .

„Možno toto sa stane, keď sa tor­nádo stretne so sop­kou“ – Emi­nem

Chcem, aby si si pa­mä­tala to, ako si ne­mohla spá­vať a bu­dila si sa na práz­dno.

Ako si po­ze­rala jeho pro­fil, aby si zis­tila ako sa má a čo robí.

Ne­mala by si ni­kdy bo­jo­vať o miesto v nie­koho ži­vote.

No po­sledné, čo ti chcem po­ve­dať …

Pa­mä­táš si ako na teba kri­čal a na­dá­val ti  vše­mož­nými slo­vami ?

Och, áno aj ja si to pa­mä­tám a dievča moje ver mi, žia­den chla­pec, s kto­rým máš byť by si toto ne­do­vo­lil.

Ne­pot­re­bu­ješ nie­koho iného, aby si bola šťastná.

Ty sama vieš, čo je pre teba naj­lep­šie.

Veď nie je to skvelý po­cit ísť na kor­čule bez toho, aby ťa pán Úžasný upo­doz­rie­val, že si ne­bola sama?

Ísť na kávu s ka­ma­rát­kami, do kina či na víno.

I keď toto ti ni­kdy ne­na­hradí ten po­cit, že ťa doma nie­kto čaká, kto ťa mi­luje tak, ako ty jeho.

Ale kým sa znova za­mi­lu­ješ, uží­vaj si chvíle sama so se­bou.

A ver mi, ni­kdy ťa ne­nájde a mys­lím si, že ak ťa ne­ná­vidí a má na teba nervy je to preto, lebo ťa už ni­kdy ne­bude mať ako ke­dysi.

Zme­nila si sa a aj on a viem, že ho dnes ne­spoz­ná­vaš.

Za­slú­žiš si nie­koho, kto bude ve­dieť ako na teba a viem, že to dnes už vieš aj ty.

Mô­žeš byť na seba pyšná, pre­tože tú naj­väč­šiu búrku máš už sa se­bou.

„A vieš, najk­raj­šia vec na láske je to, že ona jed­no­du­cho len príde, ne­vieš kedy, ako, ale cí­tiš to…“- E.M.

unsp­lash.com

Ni­kdy ne­za­budni na to dobré, čo si s nim za­žila a tie vtipné chvíle, pre­tože vždy všetko zlé na­šlo svoj dobrý ko­niec a aj tento s ním skon­čil dobre.

Ak bol tvoja prvá láska, navždy si za­pa­mä­táš to čo ťa na­učil a viem, že ča­som, keď sa ob­zrieš späť, tak sa usme­ješ a po­vieš Ďa­ku­jem.

 

Si silná žena.

Na konci dňa si to ty, kto za­spáva sám so se­bou.

Len ty.

 

Ľu­dia ťa vy­po­čujú po­ra­dia, ale len tvoje srdce vie, ako sa vy­lieči z toľ­kej bo­lesti.

Za­pa­mä­taj si to, ako si pla­kala a skoro stra­tila dych kvôli sl­zám, ktorí ti spô­so­bil.

Za­pa­mä­taj si to, aká silná je láska a hlavne to, kto tu bol pri tebe a kto ti po­má­hal vstať zo dna, keď on od­išiel.

Pro­sím ni­kdy ne­za­budni na svoju utrá­penú tvár a na­prog­ra­mo­vaný úsmev.

To nie si ty a keď sa z toho do­sta­neš bež za ľuďmi a po­ďa­kuj im za ich pevné nervy.

ĎA­KU­JEM!

Komentáre