Po­znáš to. Per­fektné tričko, s kto­rým sa spá­jajú nos­tal­gické spo­mienky. Ci­tový vzťah ti ho ale ne­do­volí vy­ho­diť. Chcelo by to nie­čím oži­viť…

Čo vy­mys­leli fas­hion star­tu­peri?

Dnes ne­mu­síš štu­do­vať vý­šivky, mod­ro­tlač a iné fígle sta­rých ma­terí a ani tričko s ťaž­kým srd­com ve­no­vať cha­rite. Dá sa mu vdých­nuť nový ži­vot, a to iba po­mo­cou fa­rieb a bež­nej au­to­ma­tic­kej práčky. Ako? Všetko to za­čalo, keď sa dvaja mladí ľu­dia – dnes by sme ich na­zvali fas­hion star­tu­peri -, Luca Pur­beck a Pe­ter Sa­muel roz­hodli z ma­lej ga­ráže roz­žia­riť po­nurú módu a ná­ladu v po­voj­no­vom Lon­dýne. Z Bri­tá­nie do­stali svoj ná­pad do ce­lého sveta. Fan­tas­ticky sa im da­rilo v šesť­de­sia­tych ro­koch, ktoré boli vďaka hip­pies asi naj­fa­reb­nej­ším ob­do­bím. Dnes tu máme trend re­cyk­lá­cie a ob­me­dze­nia plyt­va­nia. Za každý ne­vy­ho­dený a zno­vu­pou­žitý kus odevu sa nám Zem po­ďa­kuje. Pri­tom staré ob­le­če­nie môže s troš­kou úp­rav vy­ze­rať opäť fan­tas­ticky a dlho slú­žiť.

zdroj: dy­lon.sk dy­lon.sk

Veľké zmeny s ma­lou ná­ma­hou

Ako teda z vy­bled­nu­tého trička jed­no­du­cho uro­bíš žia­rivo fa­rebný kus? Vlhké, čisté, roz­lo­žené ob­le­če­nie šup­neš do bubna práčky. Zo­be­rieš je­den z ôs­mych od­tie­ňov Dy­lon – all in one, ktoré do­sta­neš kú­piť v dm-ke. Od­strá­niš obal a uzá­ver a po­lo­žíš kolmo na ob­le­če­nie. Jedno ba­le­nie zvládne jedny džínsy, štyri tričká alebo ute­rák, skrátka niečo vyše pol kila prádla. Pe­rieš na šty­rid­siatku v úplne bež­nom cykle na ba­vlnu. Po sko­čení pra­nia vy­be­rieš prázdny obal od Dy­lonu, pri­dáš kla­sický prací pros­trie­dok a prog­ram spus­tíš znovu. Za­far­bené ob­le­če­nie vy­be­rieš a práčku pre­čis­tíš od ne­ja­kých tých zvyš­kov farby jed­ným pra­ním bez ni­čoho.

zdroj: Ar­chív DY­LON Ar­chív dy­lon.sk

Farby podľa tvo­jej ná­lady

Pri far­bení mô­žeš aj expe­ri­men­to­vať. Pla­tia pra­vidlá mie­ša­nia fa­rieb, ktoré po­znáš ešte z vý­tvarky na zá­klad­nej škole, teda z kom­bi­ná­cie žl­tej a čer­ve­nej vznikne oran­žová. Zá­ro­veň ak dáš do práčky viac prádla a iba jedno ba­le­nie, ob­le­če­nie bude vo fi­nále bled­šie. Pre­far­be­nie čer­ve­ného trička na žlté asi ne­z­vlád­neš bez od­far­bo­vača. Je na­ivné dú­fať, že za­far­be­ním za­chrá­niš ob­ľú­bené tričko so škvr­nami od oleja.

zdroj: Ar­chív dy­lon.sk Ar­chív dy­lon.sk

Ak teda práve ne­tú­žiš po no­vom od­tieni so sta­rými škvr­nami. Luca a Pe­ter, rov­nako ako aj my, ti ne­od­po­rú­čajú far­biť syn­te­tické vláka, rov­nako ako vlna, hod­váb, po­ly­es­ter, látky so špeci úp­ra­vou, na­prí­klad be­žecké tričko a tiež ob­rusy alebo zác­lony. Na­priek tomu sa dá s far­be­ním vy­hrať a ako sa ho­vorí, keď dvaja ro­bia to isté, ne­musí to byť to isté. Takže vďaka dvom star­tu­pis­tom z mi­nu­lého sto­ro­čia ne­mu­síš cho­diť do In­die na fes­ti­val fa­rieb Holi. Mô­žeš si za­far­biť ob­le­če­nie aj sama, doma a podľa seba.

www.dy­lon.sk

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s DY­LON

Komentáre