Prečo opäť ja? Prečo sa to opäť mu­selo stať mne? Kde ro­bím chybu? Je chyba vo mne? Prečo to tak musí byť? Prečo to ko­nečne ja raz ne­mô­žem mať jed­no­du­ché? Ka­ma­rátky sa dajú do­kopy s vy­sne­ným prin­com na stred­nej či na výške a ja? Ja stále mu­sím na­tra­fiť na ne­jaké kom­pli­ká­cie. Veď už sta­čilo. Prečo to ony majú také ľahké, také jed­no­du­ché? A ja sa stále mu­sím len trá­piť ? Je to môj údel? Je mo­jím úde­lom to, že sa mám stále do nie­koho za­hľa­dieť a on proste len tak od­íde?

Ne­viem.

Viem, že pre­ží­vaš to isté, no ne­viem ti na tieto otázky od­po­ve­dať. Mys­lela som si, že som už do­sta­točne po­u­čená, do­sta­točne vy­spelá, do­sta­točne odolná skla­ma­niam v láske. Omyl. Te­raz mám po­cit, že ni­kdy ne­bu­dem do­sta­točne pri­pra­vená. Chcela by som nie­kedy byť. Keby len moji pria­te­lia okolo ve­deli koľko je vo mne ne­zod­po­ve­da­ných otá­zok…

Zdroj: unsp­lash.com

Po­znáš ten ci­tát? „Zba­be­lec je muž, ktorý vzbudí v žene lásku, bez úmyslu mi­lo­vať ju.“

Bo­hu­žiaľ, keby toto bol ten pravý dô­vod, tak si pop­la­čem, ale do­sta­nem sa z toho. Keby si ma ne­ľú­bil, a keby si mi to dal pat­rične aj na­javo, na­ozaj si pop­la­čem, no po­tom hrdo vsta­nem a bu­dem svoj ži­vot žiť na­ďa­lej. Opäť skla­maná, opäť zni­čená, no ako žena vie a do­káže – na­šla by som v sebe silu a všetku ju po­zbie­rala a po­sta­vila sa če­lom za­bú­da­niu na teba.

Zdroj: unsp­lash.com

No po­tom je druhý ci­tát – „Naj­hor­šie je keď ťa ten druhý ani ne­drží, ani ne­púšťa.

Po­viem ti, až te­raz vo svo­jich dvad­sia­tich dvoch ro­koch som úplne po­cho­pila týmto slo­vám. Pre­tože, ty o mňa nech­ceš ani prísť, no ani si ma nech­ceš pri­pus­tiť bliž­šie. Si tu pre mňa ke­dy­koľ­vek to po­tre­bu­jem, no priam sa bo­jíš vzťahu. Pro­sím ťa, po­vedz mi prečo? Chcem ti bliž­šie po­ro­zu­mieť, lep­šie ťa po­cho­piť. Vô­bec prísť na to, prečo to je tak. Po­tre­bu­jem od­po­vede. Po­tre­bu­jem ve­dieť, či je chyba vo mne a ja nie som dosť prí­ťaž­livá a z tvo­jej strany ne­pre­sko­čila is­kra ku mne alebo sa na­ozaj bo­jíš toho, aké to bude keď od­ídeš preč. Ja som schopná to od­lú­če­nie zvlád­nuť, tak pro­sím nájdi v sebe silu a po­kús sa o to aj ty. Po­tre­bu­jem to po­čuť te­raz. Pre­tože toto – to miesto, na kto­rom som te­raz uviazla – je plné bo­lesti. Ani ne­viem prečo. Veď si mi ne­sľu­bo­val nič, no na­priek tomu moje srdce za­ve­lilo. Ne­viem sa tomu brá­niť. Tak prečo? Prečo to ko­nečne ne­mô­žem mať jed­no­du­ché ja?

Komentáre