Vieš to. Vieš, že keď od­ídeš z to­xic­kého vzťahu, ktorý ťa ne­na­pĺňa a ktorý ťa ne­robí šťast­nou ne­preh­rala si. Na­opak, ty, milá moja, si vy­hrala. Do­ká­zala si si uve­do­miť to, že o tom ži­vot a najmä láska nie je. 

Tak sa pý­tam, prečo pla­češ? Prečo viem, že ten van­kúš na po­steli je noc čo noc mokrý od tvo­jich sĺz? Prečo si každé ráno dá­vaš na tvár fa­lošný úsmev? On ne­zni­čil teba, on zni­čil sa­mého seba. Môže sa han­biť, že s te­bou za­ob­chá­dzal ška­redo a ne­mo­rálne. Muž, ktorý ud­rie alebo čo i len siahne na ženu so zá­me­rom ub­lí­žiť jej, nie je muž.

pe­xels.com

Drahá, ne­plač. Ne­stra­tila si nič. Si to ty. Ty si tá silná žena dneš­ného mo­der­ného ži­vota. Do­ká­zala si sa vzop­rieť mu­žovi, o kto­rom si si mys­lela, že bude tvoj man­žel. Ach, aká som ja rada, že pravda vy­šla na­javo. Že si sa ne­dala a oz­vala si sa. Pre­tože nie­kto tam hore si ťa šetrí pre nie­koho špe­ciál­neho. Pre nie­koho, kto s te­bou bude za­ob­chá­dzať ako v sa­téne, aj keď vie že si silná žena. Si pri­pra­vená a ča­káš na nie­koho, komu by si mohla ve­no­vať 100% svo­jej čis­tej a úp­rim­nej lásky. On príde, a preto sa jedna ka­pi­tola tvojho ži­vota mu­sela skon­čiť, aby sa mohla za­čať tá druhá. 

Tá ra­dost­nej­šia, ve­sel­šia, kraj­šia, lás­ka­vej­šia.

Ne­plač. Ne­smúť. Môže to bo­lieť, viem že je to ťažké. Máte spo­ločnú mi­nu­losť a dlho ste spolu tvo­rili pár. Tých ve­če­rov v po­steli bolo ne­spo­četné množ­stvo, váš hu­mor by sa ne­dal ani de­fi­no­vať, taký bol svoj­ský.

pe­xels.com

Zvláštne … ako sa ľu­dia po čase me­nia. 

Dr­žíš v ruke vašu spo­ločnú fotku a ne­vní­maš nič. Po­ze­ráš sa do svo­jich šťast­ných očí, ktoré vtedy žia­rili. Boli na­pl­nené šťas­tím a lás­kou. No te­raz všetko za­padlo pra­chom. Prišla je­seň a s le­tom si zo­brala aj po­sledný kú­sok než­nosti a dob­roty. 

No ty ne­máš byť prečo smutná, ty ne­máš nič ľu­to­vať. Nie­ktoré roz­hod­nu­tia v ži­vote bo­lia a sú ťažké. No na­ko­niec sa ukáže, že práve tie roz­hod­nu­tia boli naj­lep­šie.

Od­ísť z to­xic­kého vzťahu, ktorý ťa vy­čer­páva. Zo­stať sama a na­učiť sa mi­lo­vať samú seba. Po­čkať si na muža, ktorý si ťa bude vá­žiť. Stí­šiť sa a za­mi­lo­vať sa do svo­jej duše, znova a znova. 

Komentáre