A vtedy nech­ceš po­čuť žiadne akože po­vzbu­divé slová. Vní­maš re­a­litu takú, aká je. Čistú a krutú. Ne­do­ká­žeš mys­lieť na nič iné. Nedá ti to dý­chať, du­síš sa vo vlast­nom tele, v spleti svo­jich myš­lie­nok. Si­tu­ácia, v kto­rej sa na­chá­dzaš ťa zo­žiera. V du­chu roz­bí­jaš všetko na­okolo, kri­číš, chceš to do­stať zo seba von, ale v sku­toč­nosti sa ani ne­poh­neš. Iba se­díš a po tvári ti ste­kajú stovky sĺz. Tvoje vnútro je ako kra­jina po búrke. Vy­pra­hnutá, bez ži­vota, ener­gie a po­zi­tív­nych vy­hlia­dok do bu­dúc­nosti. Nech­ceš viac po­kra­čo­vať. Na po­my­sel­nej ba­té­rii tvojho ži­vota svieti nula. Nula per­cent – to je presne toľko, koľko ak­tu­álne máš. Nula per­cent schop­ností na úsmev, nula per­cent túžby, snov, chuti do jedla. A vieš čoho je sto per­cent? Sa­moz­rejme, že to vieš. Sto per­cent od­poru k to­muto idi­ot­skému svetu. Sto per­cent otá­zok „Prečo?“, sto per­cent ne­ná­visti voči svojmu ži­votu.

Ne­chá­vaš sa uná­šať prúdmi smútku. „Rob si so mnou čo chceš“ už viac nie je veta sľu­bu­júca nové po­ste­ľové zá­žitky. Je to veta re­zig­ná­cie.  

zdroj: unsp­lash.com

Dô­ve­ruj svo­jim do­te­raj­ším ví­ťazs­tvám

Drahá, viem, ako sa cí­tiš. Nie si v tom sama. Nech je dô­vo­dom vyš­šie po­pí­sa­nej si­tu­ácie čo­koľ­vek, zvlád­neš to. Znovu sa po­sta­víš na nohy. Viem, že to ne­bude prvý raz a viem, že si už ta­kúto si­tu­áciu ni­kdy nech­cela za­žiť. Už na­po­sledy si čer­pala z po­sled­ných síl a dú­fala si, že sa to viac­krát ne­stane. Ale je to tu. Ži­vot ti dáva ďal­šiu lek­ciu. Už ani ne­rá­taš, koľká v po­radí to je.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­zú­faj, možno ani ne­tu­šíš, aká silná si. Si schopná pre­ko­nať ďalší úder ne­fé­ro­vého ži­vota. Do­ká­žeš pre­hl­tnúť aj toto sú­sto oko­re­nené tr­p­kos­ťou re­a­lity. Máš moc po­ve­dať „Ne­bu­deš si so mnou ro­biť čo chceš!“, a vy­jsť z tejto si­tu­ácie ako ví­ťazka. Ako za­kaž­dým do­te­raz. Spo­meň si na to, čo všetko si už pre­ko­nala. Čo si do­ká­zala. A aj keď si ne­vy­mys­lela nový liek, ne­za­chrá­nila ľud­ský ži­vot, ne­za­lo­žila firmu, ver svo­jim vlast­ným ví­ťazs­tvám. Spo­meň si na to, ako si sa do­ká­zala pre­niesť cez bo­les­tivý roz­chod, ako si hr­din­sky uniesla roz­vod svo­jich ro­di­čov, ako zvlá­daš hádky vo svo­jej ro­dine. Alebo do­konca, keď si vo svo­jom ži­vote vy­ča­rila úsmev na tvári as­poň jed­nému člo­veku – zví­ťa­zila si.

A te­raz mi urob lás­ka­vosť. Vy­čar úsmev na tej krás­nej tvári aj sama sebe a za­čni po­ma­ličky zdo­lá­vať ďal­šiu pre­kážku. Si taká od­vážna a silná.

Komentáre