Moja zlatá, viem, že to te­raz bolí. Ale príde ob­do­bie, keď si po­vieš, že práve touto bo­les­ťou si si mu­sela prejsť. Je to cesta ako sa stať sil­nej­šou, ako sa stať že­nou. Na to, aby si stretla Pána Do­ko­ná­leho, si mu­síš niečo pre­tr­pieť, po­pá­liť sa a zis­tiť na tých, kvôli kto­rým ti te­raz srdce kr­váca, čo je pre teba dobré a čo vô­bec chceš.

Viem, po­čula si to asi mi­li­ón­krát. Tiež ti prav­de­po­dobne radí mama alebo ka­moška ako kaž­dej z nás. Ale toto všetko je iba o tebe. Ty sama si tým mu­síš prejsť. Sú dni kedy sa ne­cí­tiš dobre, pri­pa­dáš si ne­at­rak­tívna, ne­máš čo na seba. Ne­pret­va­ruj sa, ne­chaj to ply­núť. Pre­cíť aj túto ne­ga­tívnu skú­se­nosť, pre­tože bo­lesť rovná sa iba bo­lesť, ale bo­lesť a od­por rovná sa utr­pe­nie. Si to jed­no­du­cho ty, nie každý deň predsa slnko svieti. Ako po­ve­dala So­fia Lo­ren: “Po­kiaľ ste ni­kdy ne­pla­kali, ako by mohli byť vaše oči krásne?“

zdroj: unsp­lash.com

Snaž sa po­maly vzcho­piť, vy­hra­bať sa z toho. Každý deň je tu nová prí­le­ži­tosť za­čať od za­čiatku. Áno, nie­kedy to ne­pôjde, ale ty to ne­vzdá­vaj. Za­čni na druhý deň od­znova. V tomto ob­me­dze­nom svete máme ešte stále ko­pec mož­ností. Prečo po­čú­vať nie­koho kto možno vô­bec nemá pravdu? Prečo ti dáva rady ka­moška, ktorá keď sa nad tým re­álne za­mys­líš, ne­mala ni­kdy vzťah dl­hší ako rok? Je to všetko o tebe, ty sama vieš, čo cí­tiš. Ty sama vieš, čo je pre teba dobré a čo máš rada, tak sa na to za­me­raj.

Tráv čas s ľuďmi, ktorí ťa majú na­ozaj radi, rob to čo ťa baví, nájdi si ne­jakú ak­ti­vitu, za­mest­ná­vaj sa. Ži tu a te­raz, pre daný mo­ment. Uží­vaj si je­di­nečné chvíle strá­vené s ro­di­nou a pria­teľmi, ne­ob­me­dzuj sa, buď vďačná za to čo máš, ne­zá­viď, ne­oho­vá­raj. Vy­chut­ná­vaj si tvoju ob­ľú­benú ma­škrtu, tráv chvíle dl­hými pre­chádz­kami so svo­jim psí­kom, za­bá­vaj sa do rána bie­leho, kúp si tie pa­rádne šaty v tvo­jom ob­ľú­be­nom ob­chode, za­ma­kaj na sebe v práci, nauč sa niečo nové, čí­taj tie správne knihy, po­čú­vaj hudbu čo po­láska tvoje srdce.

Len už ne­kr­vá­caj, ne­ub­li­žuj sama sebe kvôli nie­komu kto za to vô­bec ne­stojí. Si silná žena a toto všetko sa pre niečo deje. Deje sa to preto, že si na ceste do­spieť, do­zve­dieť o sebe niečo viac, čo chceš, čo máš rada, aká na­ozaj si. Tak do toho, mô­žeš za­čať po­kojne aj dnes 😊

Komentáre