Opäť som pre­mýš­ľala  o spriaz­ne­ných du­šiach. Mys­lím si, že exis­tujú, ale ne­mô­žeme ich hľa­dať vo všet­kom. Ve­rím, že každý člo­vek v na­šom ži­vote má ne­jakú úlohu a práve tou úlo­hou, je byť na­šou spriaz­ne­nou du­šou.

Nie­kto, s kým sa po­ze­ráš na hviezdy je v tvo­jou spriaz­ne­nou du­šou práve touto čin­nos­ťou. Obaja to­tiž mi­lu­jete, keď le­žíte na tráve a nad se­bou máte more hviezd.  Nie­kto, komu po­vieš o svo­jich naj­hl­b­ších túž­bach je tvo­jou kon­ver­zač­nou du­šou.  Nie­kto, s kým zas niečo vy­tvo­ríš, na­ma­ľu­ješ, môže byť tvo­jou ume­lec­kou du­šou. Mys­lím, že už vieš, kam tým mie­rim.

unp­lash.com

Tam, kde ako osoba zly­háme, oča­ká­vame, že príde nie­kto a spraví to pre nás. Ro­man­ti­zu­jeme si osobu a dá­vame ju na prvú priečku v na­šom reb­ríčku pri­orít.

Oča­ká­vame veľkú lásku, kde jedna osoba je aj za­čiat­kom aj kon­com lásky. Za­celí všetky rany, ktoré nám ži­vot ude­lil a kde nás opus­til. Ale toto oča­ká­va­nie je prí­liš veľké bre­meno.

unp­lash.com

 Na konci dňa by mala byť len láska a po­cho­pe­nie, to čo hľa­dáme. A to os­tatné? Na to tu máme sami seba. Preto tu je ešte ro­dina a pria­te­lia. Preto je dô­le­žité nájsť rov­no­váhu me­dzi ro­di­nou, pria­teľmi a oso­bou, s kto­rou sme vo vzťahu. Každá osoba v na­šom ži­vote zna­mená niečo iné.

Ro­di­čia sú skaly, ktoré nás bez­pod­mie­nečné pod­po­rujú.  Naj­lepší pria­teľ je ten, kto nás vy­po­čuje, vždy pri­pra­vený byť nám bút­ľa­vou vŕ­bou.  A po­tom sú tu naši ďalší pria­te­lia, s nie­kým strá­vime čas pri káve, s nie­kým  zas pri dl­hých roz­ho­vo­roch a s  nie­kým cho­díme na ume­lecké vý­stavy, s nie­kým na­ku­pu­jeme a ak chceme za­žiť niečo ad­re­na­lí­nové, je tu nie­kto, s kým mô­žeme zo­sko­čiť z lie­tadla. Každý z nich je roz­dielny. A práve preto je dô­le­žité, aby sme všetky po­žia­davky ne­há­dzali na jednu osobu.

unp­lash.com

Kľú­čom k úspeš­nému vzťahu je uve­do­miť si, že spriaz­nené duše prídu v mno­hých po­do­bách. A každý má iný vý­znam v na­šich v ži­vo­toch. Pri­znať si, že osoba, s kto­rou sme vo vzťahu, nám ne­môže všetko spl­niť.  A vtedy príde nie­kto z na­šich pria­te­ľov či ro­diny a spraví to on.

Nájdi si veľa spriaz­ne­ných duší. Nájdi a mi­luj ich. Ich krásnu in­di­vi­du­álnu značku, ktorú majú v tvo­jom ži­vote.

Komentáre