Keďže si klikla na tento člá­nok, viem, že ne­ga­ti­vita, ten hnusný čierny ob­lak ne­raz po­trápi aj teba. Celých 7 mi­liárd ľudí po ce­lom svete za­žíva ob­čas úz­kosť a ne­ga­tívne po­city. Úp­rimne, málo kto je po­zi­tívny, ale čo si bu­deme vra­vieť, dnešná upo­náh­ľaná doba. Člo­vek, ktorý však do­káže byť stále po­zi­tívny aj cez mnohé svoje prob­lémy, ťaž­kosti,úz­kosti – je silný člo­vek.

Má ob­rov­skú silu a elán ísť aj cez všetky pre­kážky ďa­lej a už sa ne­ob­ze­rať do­zadu. Preto ak ťa trápi mi­nu­losť, jed­no­du­cho ju vy­pusť z hlavy. Je to tak jed­no­du­ché a pri­tom pre mno­hých tak zlo­žité. Av­šak, množ­stvo ľudí sa viaže práve na mi­nu­losť, na to, čo zlé v nej za­žili a preto sa tieto ne­ga­tívne po­city aj na­ďa­lej udr­žujú v prí­tom­nosti a ná­sledne aj v na­šej bu­dúc­nosti. Podľa via­ce­rých šta­tis­tík naj­viac ľudí od­po­ve­dalo na otázku : „Čo z týchto mož­ností vás trápi naj­viac?“ práve mi­nu­losť. Mali na vý­ber ešte 2 mož­nosti a to prí­tom­nosť a bu­dúc­nosť. Preto, ne­chaj to, čo bolo a ži prí­tom­ným oka­mi­hom. To je to práve kúzlo, ktoré tak mnoho z nás pre­hliada. Ja ti k tomu ešte pri­ná­šam pár ti­pov, vďaka kto­rým bude tvoja ná­lada sku­točne lep­šia!

1.  DE­TOX OD SO­CIÁL­NYCH MÉ­DIÍ

pe­xels.com

Možno ťa to trošku po­bú­rilo. Áno, je ťažké sa od­pú­tať od Fa­ce­bo­oku a iných so­ciál­nych sietí. Tieto siete sú však väč­ši­nou pr­vou ve­cou v reb­ríčku na­šej zlej ná­lady. Len oby­čajná fotka alebo sta­tus ne­ja­kého člo­veka nám do­kážu aj zlep­šiť, ale ve­ľa­krát skôr zhor­šiť ná­ladu a mo­ti­vá­ciu. Po­znáš to však? Po­u­ží­vaj ho na­ozaj len nutne. Preto je to prvá vec, ktorú sa snaž ob­me­dziť na ceste ku šťas­tiu.

2. PI VEĽA VODY

pe­xels.com

Čím viac jej vy­pi­ješ, tým lep­šie. Voda nie­lenže po­máha nášmu zdra­viu a me­ta­bo­lizmu ale aj dob­rej ná­lade a tým pá­dom men­šiemu stresu! Skús jej vy­piť od­po­rú­čané 2 litre denne a uvi­díš tú zmenu! Moja skú­se­nosť? Bola som plná ener­gie a zlep­šila sa mi aj pleť. Naj­lep­šie však je piť len čistú vodu. Ale keď ju sku­točne ne­mu­síš, stačí si do nej pri­dať cit­rón, li­metku alebo mätu a hneď ti bude chu­tiť a do­dáš zá­ro­veň telu aj veľa vi­ta­mí­nov.

3. PLÁ­NUJ A SPRAV SI RA­DOSŤ

pe­xels.com

Nie­kedy je na­ozaj dobré, keď si aj niečo za­píšeš do den­níka a máš ra­dosť už len z toho pí­sa­nia. Máš zá­ro­veň mo­ti­vá­ciu pre­hrýzť sa cez ne­prí­jemne veci, ktoré ťa možno ča­kajú a te­šiť sa na tie dobré čo prídu! Ta­kisto,je jedno či si kúpiš nové rifle alebo cestu okolo sveta. Naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že ťa to po­teší a máš dô­vod na úsmev. Ob­da­ro­vá­va­nie sa­mej seba sa ti možno zdá ako hlú­posť, no v sku­toč­nosti to na­ozaj fun­guje hlavne keď sa chceš nie­kam po­su­núť. Ale sa­moz­rejme všetko s mierou.

4. VY­ROZ­PRÁ­VAJ SA

pe­xels.com

Proste daj zo seba von všetky veci, ktoré ťa ťa­žia. Ver či nie, vždy je lep­šie sa nie­komu vy­roz­prá­vať ako tú ne­ga­tívnu ener­giu du­siť v sebe a po­tom roz­dá­vať oko­liu. Pre mno­hých ľudí je na­prí­klad pí­sa­nie den­níka stra­tou času, nie­kto­rým to po­môže, ale väč­ši­nou to má ne­uve­ri­teľne od­ľah­ču­júci po­cit, keď niečo na­píšeš aj keď len na ten zdrap pa­piera. A keď máš vedľa seba predsa len ver­ného člo­veka, ne­boj sa mu po­ve­dať o svo­jich po­ci­toch. Bude ti tak ľah­šie, uvi­díš.

5. SLNKO A ČERSTVÝ VZDUCH

pe­xels.com

Bla­ho­darné účinky týchto dvoch vecí ni­kdy ne­vy­miznú. Preto si nájdi aj keď len ho­dinku čas, na­hoď špor­tové ob­le­če­nie a kľudne si choď za­be­hať alebo na pre­chádzku so svo­jím mi­lá­či­kom,hlavne keď je vonku krásne sl­nečno. Ne­pre­márni čas doma za mo­bi­lom, na­ber ener­gie a pre­čistíš si aj my­seľ.

Komentáre