Aj keď nám už po­maly za­čína ma­rec, ešte stále nie je ne­skoro uro­biť niečo preto, aby si za­žila vý­ni­močný rok. Jed­no­duch­šie to už ani ne­môže byť. Skús si od­po­ve­dať na na­sle­du­jú­cich 10 otá­zok!

1.Prečo ro­bím v práci, v kto­rej ro­bím?

Exis­tuje mi­lión spô­so­bov ako si za­ro­biť na ži­vo­by­tie. Keď je je­di­ným dô­vo­dom prečo ostá­vaš vo svo­jej práci stála vý­plata a rok čo rok ju pre­klí­naš, ne­ná­vi­díš ju, mys­lím, že by si mala zvá­žiť svoj po­stoj a prísť na to, čo ťa sku­točne na­pĺňa.

2. Sú­stre­dím sa vo svo­jom ži­vote sku­točne na to, na čom mi zá­leží?

Pre­mýš­ľaj o svo­jich pri­ori­tách. Sú­stre­díš sa vo svo­jom ži­vote na ne? Je ľahké uviaz­nuť v kaž­do­den­nom ko­lo­toči. Sta­rost­livo zváž, ako trá­viš svoj čas. Keď sa za­mie­raš na niečo, na čom ti na­ozaj zá­leží, tvoj ži­vot bude pl­no­hod­not­nejší.

3. Ktoré zlé veci mô­žem zo svojho ži­vota vy­pus­tiť, aby som si vy­tvo­rila viac miesta pre tie, ktoré mi ro­bia ra­dosť?

Každý deň má len 24 ho­dín, takže aby sme si stihli uro­biť čas na veci, ktoré nás v ži­vote te­šia, mu­síme sa nie­čoho vzdať. Tak prečo nie práve toho, čo nám veľmi ne­vy­ho­vuje? Pop­re­mýš­ľaj o tom, ako trá­viš svoj čas. Plyt­váš ním ve­no­va­niu sa ak­ti­vi­tám, ktoré by sa dali na­hra­diť nie­čím, čo máš na­ozaj rada?

foto: eli­te­daily.com

4. Som ob­klo­pená ľuďmi, ktorí ma in­špi­rujú?

Jim Rohn raz po­ve­dal, že sme prie­me­rom pia­tich ľudí, s kto­rými trá­vime naj­viac času. Za­mysli sa nad tým, s kým sa stre­tá­vaš. Ľu­dia, ktorí ťa ob­klo­pujú, majú veľký vplyv na spô­sob ži­vota, ktorý ve­dieš.

5. Sta­no­vu­jem si do­sta­točne veľké ciele?

“Naj­väč­šie ne­bez­pe­čen­stvo pre väč­šinu z nás ne­spo­číva v tom, že by sme si sta­no­vili ciele prí­liš vy­soko, a ne­do­siahli ich, ale v tom, že si sta­no­víme ciele prí­liš nízko a do­siah­neme ich.”
– Mi­che­lan­gelo

Sta­no­ve­nie vy­so­kých cie­ľov a pra­co­va­nie na ich do­sia­hnutí udr­žuje náš ži­vot na vzru­šu­jú­cej úrovni a po­máha nám to ne­us­tále sa niečo učiť. Veľké ciele nás často pod­mie­ňujú vy­stú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

6. Pre­sved­čila som sám seba, že som „v po­hode“ , aj keď v sku­toč­nosti nie som?

Na­ozaj sa máš dobre alebo to len os­tat­ným tvr­díš, aby si tak ne­mu­seli če­liť pravde a mohla si sa vy­hnúť prí­pad­ným zme­nám v ži­vote?

foto: eli­te­daily.com

7. Sta­rám sa sama o seba?

Sta­rost­li­vosť o seba samú je dô­le­žitá. Do­pra­ješ si as­poň raz za čas chvíľku len pre seba? Keď bude tvoje telo od­dýc­hnuté, do­siah­neš toho v ži­vote viac. Re­la­xuj, zájdi na ma­sáž alebo do kú­pe­ľov. Tvoje telo je chrá­mom, ktoré si ob­čas za­slúži byť roz­maz­ná­vané.

8. Uspo­ko­jím sa len s prie­mer­ným ži­vo­tom?

Pý­taš sa, či je možné ro­biť prácu, ktorá ťa baví, mať krásny vzťah a ve­no­vať sa ve­ciam, na kto­rých ti na­ozaj veľmi zá­leží? Mi­li­óny ľudí sa uspo­kojí a pod­ľahne ten­den­cii žiť svoj ži­vot v ti­chom zú­fals­tve. Prajú si, aby sa veci v ich ži­vote zme­nili, pre­tože sa uspo­ko­jili s ani nie po­lo­vi­cou toho, čo si v sku­toč­nosti za­slú­žia. Máš po­ten­ciál do­siah­nuť vo svete niečo veľké! A žiť podľa svo­jich pred­stáv!foto: wordp­ress.com

9. Ak by mal byť tento rok pre mňa tým naj­lep­ším, čo by sa malo udiať?

Táto otázka ti po­môže uro­biť si po­ria­dok vo všet­kých ne­spl­ne­ných snoch. Pred­stav si, že toto je ten naj­lepší rok, aký si kedy za­žila a po­píš ho do naj­men­ších de­tai­lov. Kde by si pra­co­vala? S kým by si trá­vila čas? Kde by si žila? Čo by si chcela do­siah­nuť/spl­niť si? Od­po­vede na tieto otázky ti po­môžu vy­mo­de­lo­vať si ži­vot. Je čas, aby sa tvoje sny stali re­a­li­tou.

10. Som člo­ve­kom, akým by som chcela byť?

Ako vy­zerá tvoja naj­lep­šia ver­zia sa­mej seba? Po­roz­mýš­ľaj! Ko­nátš­tak, ako by si bola tou oso­bou? Ako chceš, aby si ťa os­tatní za­pa­mä­tali? Ako sa chceš sprá­vať v roli pria­teľa, člena ro­diny a spo­lu­pra­cov­níka? Čo si chceš za­stá­vať? Stala si sa oso­bou, kto­rou si chcela?

Nie­ktoré z týchto 10 otá­zok sú na­ozaj ťažké. Sú za­me­rané na to, aby si sa za­mys­lela nad tým, čo ro­bíš so svo­jim ži­vo­tom a do­ká­zala tak vy­hod­no­tiť, či je zmena v tvo­jom ži­vote nutná alebo nie.

Ak ne­ži­ješ ži­vot, po kto­rom tú­žiš, ne­vzdá­vaj sa. Ne­pres­tá­vaj na ňom stále pra­co­vať, pre­tože vy­mo­de­lo­vať si ži­vot podľa svo­jich pred­stáv je sku­točne možné!

Zdroj: Ve­de­lis­teze.sk, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: li­fe­hack.org

Komentáre