Pre mňa bol mi­nulý rok úžas­ným ro­kom. Spoz­nala som plno no­vých úžas­ných ľudí, nav­ští­vila som ďal­šie zau­jí­mavé miesta, spl­nili sa mi sny, o kto­rých som dlho sní­vala. Tiež som si uve­do­mila, že po­lo­vicu mo­jich pria­te­ľov ne­mô­žem na­zý­vať pria­teľmi.

Spra­vila som roz­hod­nu­tia, ktoré na za­čiatku ne­sku­točne bo­leli, ale po čase sa uká­zalo, že to bolo to naj­lep­šie, čo som pre seba mohla spra­viť. Opus­tila som ľudí, ktorí si ma ne­vá­žili a ne­ve­deli oce­niť moju prí­tom­nosť. Od­išla som od vecí, ktoré ma ne­ro­bili šťast­nou. Od­pus­tila som kaž­dému, kto mi ub­lí­žil.

View this post on Ins­ta­gram

About last night

A post sha­red by FAS­HION RE­SORT (@fas­hion.re­sort) on

Všetky pády be­riem ako cestu k nie­čomu no­vému. Ďa­ku­jem všet­kým, ktorí sa so mnou smiali a hlavne ďa­ku­jem tým, ktorí mi utie­rali slzy a pla­kali so mnou. Ďa­ku­jem tým, ktorí mi po­mohli vstať, keď som bola úplne na dne.

Ďa­ku­jem kaž­dému, kto mi da­ro­val to naj­cen­nej­šie čo má, a to svoj čas.

Tomu, kto mi kaž­dým jed­ným dňom uka­zo­val, ako veľmi je rád, že pat­rím do jeho ži­vota. Ďa­ku­jem za pria­te­ľov, ktorí aj na­priek vzdia­le­nosti, sa ma ni­kdy ne­za­budli opý­tať či som v po­riadku.

Možno mi­nulý rok ne­bol pre kaž­dého dobrý a nie­ktorí sa te­šíte, že sa skon­čil a za­čal nový. Možno pre nie­koho to bol ten naj­ťažší rok v ži­vote. Ale po­viem vám, že je to cesta k nie­čomu lep­šiemu. Ťaž­šia cesta ve­die oveľa ďa­lej ako tá ľah­šia. Preto vám pra­jem v no­vom roku, aby ste vždy na­šli chuť za­čať od­znova.

Aby ste od­išli od ľudí, ktorí vám ub­li­žujú. Aby ste mali silu po­ve­dať nie, aj keď chcete po­ve­dať áno. Aby ste ni­kdy ne­za­budli po­ve­dať ľu­ďom, kto­rých mi­lu­jete, akí ste šťastní, že exis­tujú. Aby ste os­tali silní a vy­dr­žali, všetku tú bo­lesť, ktorá sa vo vás odo­hráva. Mali vždy pre dru­hých po­cho­pe­nie a po­dali slab­ším po­mocnú ruku. Ve­rili, že sa všetko vy­rieši naj­lep­šie ako môže. Aby ste si kaž­dým dňom, vy­tvá­rali lep­šiu bu­dúc­nosť. Žia­rili tak jasne, že váš úsmev zmení nie­komu ži­vot. Aby vaše kroky pred­sta­vo­vali to, kým ste. Aby ste bo­jo­vali za svoje sny. Dí­vali sa na svet so všet­kou lás­kou vo svo­jom srdci, ktorá sa vám od­razí v očiach. Ší­rili dobro všade, kam prí­dete. Aby ste mi­lo­vali to, kým ste a aj svoj ži­vot.

Toto všetko vám pra­jem a hlavne každý je­den deň ne­za­bud­nite, že ste sku­točne mi­lo­vaní. 2019 sme pri­pra­vení.

Komentáre