V dneš­nej dobre si ľu­dia mys­lia, že môžu mať všetko hneď na­raz. Stretnú nie­koho, ani sa po­riadne ne­poz­najú a hneď sa hrnú do vzťahu. Sprá­vajú sa tak, akoby boli man­že­lia už celú več­nosť… A pri­tom sa po­znajú len 3 týždne. Dneš­ným vzťa­hom chýba tr­pez­li­vosť. Ľu­dia sú ego­isti…chcú všetko, a len pre seba. Chcú byť v cen­tre po­zor­nosti a za­bú­dajú, že láska je o dvoch ľu­ďoch.

Láska sa za­me­nila za pu­do­vosť. Všetko sa deje ob­rá­tene: najprv spolu dvaja strá­via noc a po­tom sa spoz­ná­vajú! Vzťah sa predsa nedá sta­vať na zmy­sel­nosti. Musí byť za­ko­re­nený v dô­vere a obete …(a aj na spo­loč­nom obede 😀 )…

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Už to nie som len ja, ale mám po boku člo­veka,  kto­rého by som mala to­le­ro­vať ta­kého, aký je. Veď ho predsa mi­lu­jem. Mu­sím ho spoz­ná­vať a učiť sa vy­chá­dzať s ním.

Veľ­kou chy­bou dneš­ných vzťa­hov je to, že sa ro­man­tika a dvo­re­nie po­maly vy­trá­cajú, a to, že ba­le­nie diev­čat sa stáva sú­ťaž­nou dis­cip­lí­nou. Diev­čatá hneď po­nú­kajú svoje sr­dia a telá v ná­deji, že tento už nie je taký ako ten pred ním, tento im už za­hojí všetky rany po tom pre­doš­lom. Ale ča­sto­krát zo vzťahu vy­chá­dzajú ešte viac do­rá­ňané.

TY maj tr­pez­li­vosť. 

Bola by som rada, keby láska bola znova taká, akú ju vi­díme v čier­no­bie­lych fil­moch z 50. ro­kov… láska z let­ných kín pod ho­lým ne­bom, láska z tan­co­va­čiek v parku. Keď diev­čatá no­sili dlhé sukne, ktoré sa tak krásne to­čili.. A keď chlapci boli ga­lantní a dr­žali  svoje lásky  len za ruky…

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

To bola sku­točná láska, láska, ktorá po­tre­buje po­zna­nie, láska, ktorá má zá­u­jem po­znať dušu toho dru­hého, láska, ktorá bola tr­pez­livá…

Mám po­cit, že veľa diev­čat má pria­teľa len preto, aby vô­bec ne­ja­kého mali, aby mali na ins­ta­grame krásne fotky… a my, tr­pez­livé, sin­gle diev­čatá im často zá­vi­díme…

Ne­zá­viď jej. Tá fotka nie je sku­točná, to nie je láska, to nie je vzťah. Te­raz sa­moz­rejme ne­ho­vo­rím o všet­kých tvo­jich ka­ma­rát­kach (alebo aj ne – ka­ma­rát­kach), ale ty presne vieš, o kto­rej ho­vo­rím. Každá takú po­známe…

Buď iná, maj na svojho bu­dú­ceho ná­roky. Buď si ve­domá svo­jej ceny a ne­upadni do tohto „trendu“ plyt­kých vzťa­hov.

Komentáre