Keď sa mi do­stali do rúk mega úžasné imi­džové oku­liare Cé­line vo vý­raz­nom čier­nom plas­to­vom ráme, hneď ma na­pa­dol ce­lo­čierny out­fit la­dený do punk štýlu. Nie­žeby sa ho­dili len k to­muto typu out­fitu a k čier­nej farbe, práve na­opak, po­kojne sa dajú no­siť aj k vý­raz­ným či neón far­bám, k ša­tám, je­an­som či k tep­lá­kom. Osobe, ktorá ich nosí vy­tvo­ria ne­za­me­ni­teľný imidž. Ja som sa za­mi­lo­vala do ich vý­raz­ného hru­bého a pri­tom jed­no­du­chého čier­neho rámu. V móde upred­nost­ňu­jem out­fity a do­pl­nky bez vý­raz­ného zdo­be­nia, ka­mien­kov, pre­čač­ka­nia a čiernu farbu mi­lu­jem.

Je to asi moja na­job­ľú­be­nej­šia farba nie­len na out­fi­toch, ale v pod­state na všet­kom. Páči sa mi na au­tách, v za­ria­dení by­toch, aj na det­ských out­fi­toch, žen­ských vla­soch, na zvie­rat­kách- mám 2 čierne mačky a na fotke mô­žete vi­dieť aj nášho čier­neho psíka Bo­dyho.

V ne­ja­kom psy­cho­lo­gic­kom článku som čí­tala, že čierna farba nie je len mód­nou zá­le­ži­tos­ťou u mla­dých ľudí, ale aj vy­jad­re­nia ich vzdoru a de­mon­štrá­cie, čo je podľa mňa už ne­zmy­sel. Tak­tiež že pô­sobí sk­ľu­ču­júco, vy­vo­láva po­cit od­tr­hnu­tia od sveta a nemá vy­ža­ro­va­nie. Nie prí­liš sa sto­tož­ňu­jem s tý­mito slo­vami. Čierna farba je far­bou ele­gan­cie. I keď nemá vy­ža­ro­va­nie, pri­stane tým ľu­ďom, ktorí majú veľké vy­ža­ro­va­nie vlast­nej osob­nosti. A v mód­nom biz­nise, u uzná­va­ných ná­vrhá­rov, ce­leb­ri­tách je asi naj­pou­ží­va­nej­šou far­bou vô­bec.

Sa­moz­rejme, je veľa ľudí, ktorí čiernu ne­ve­dia no­siť, ne­páči sa im, ne­pris­tane im a skrátka sa v nej ne­cí­tia dobre, v ta­kom prí­pade je vy­hý­ba­nie sa čier­nej ne­vy­hnut­nos­ťou. Veď nie je nič hor­šie, ako si ráno ob­liecť out­fit na­prí­klad do práce, školy a po­dobne, v kto­rom sa cí­time prí­šerne a tak si po­ka­ziť ná­ladu na celý deň. Ob­lie­kať by sme sa mali pre­dov­šet­kým tak, aby sme sa cí­tili prí­jemne a vďaka tomu aj vy­ža­ro­vali po­zi­tívnu ener­giu.

Ja sa v čier­nej farbe cí­tim naj­lep­šie, či už v ele­gant­nom, špor­to­vom alebo aj v ta­komto type out­fitu, (ktorý mi tro­cha pri­po­mína punk štýl)- v ko­žen­ko­vých push-up no­ha­vi­ciach Freddy, ko­ženke Zara, jed­no­du­chému tričku, vy­so­kým to­pán­kam Al­tero, s čier­nou šat­kou vo vla­soch (vlastná tvorba), ka­bel­kou Va­len­tino a bož­skými oku­liarmi Cé­line. Od­po­rú­čam kaž­dej mód­nej dive.

DSC_0233

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

DSC_0220

????????????????????????????????????

Pre viac člán­kov a out­fi­tov mód­nej blo­gerky Sis­sque sle­duj jej blog a fol­lo­wuj ju na Ins­ta­grame!

Komentáre