Fa­zuľa, ze­miaky aj su­šené ovo­cie za­ra­ďu­jeme me­dzi jedlá, ktoré po­va­žu­jeme za pros­pešné pre naše zdra­vie. Na­priek tomu, spa­dajú do ka­te­gó­rie je­do­va­tých, kde sa na­chá­dzajú aj mandle ob­sa­hu­júce ky­anid, smr­teľne je­do­vaté huby a fugu (alebo štvor­zu­bec), ryba plná tet­ro­de­to­xínu. Aj ne­vinne vy­ze­ra­júce jedlá, ktoré sú bež­nou sú­čas­ťou na­šich je­dál­nič­kov nám môžu spô­so­biť ne­malé škody. Ha­lu­ci­ná­cie, vra­ca­nie, otrava a aj bo­lesti bru­cha môžu byť vý­sled­kom pre­hna­ného uží­va­nia nie­kto­rých po­tra­vín. Ako je to možné? Poďme sa na to po­zrieť.


1. čer­vená fa­zuľa

Fa­zuľa má vo vše­obec­nosti po­vesť zdra­vého jedla. Čer­vená fa­zuľa sa však musí va­riť mi­ni­málne 10 mi­nút vo vria­cej vode, aby sa zba­vila je­do­va­tej zložky, ktorú ob­sa­huje, a síce, fy­to­he­mag­lu­ti­nínu. Av­šak va­re­nie čer­ve­nej fa­zule vo vode, ktorá ne­vrie viac ako 10 min­túz, vám môže ub­lí­žiť ešte viac. Je­do­vatá časť sa môže zdvoj- alebo až stroj­ná­so­biť. Od­bor­níci tvr­dia, že do­sta­točné teplo od­stra­ňuje ak­tívnu zložku jedu a tak nie je schopná na­pad­núť bunky nášho tela.

Beansfoto: in­te­res­tingt­hings.info

 

2. Muš­ká­tový orech

Ko­re­nie, kto­rého iba štipka ni­komu ne­ub­líži. Ale kon­zu­mo­va­nie veľ­kého množ­stva môže viesť k bo­lesti hlavy, ne­voľ­nosti, zá­vra­tom alebo do­konca ha­lu­ci­ná­ciám. Orie­šok ob­sa­huje psy­cho­ak­tívnu zložku zvanú my­ris­ti­cin. Od­bor­níci vra­via, že každé ko­re­nie, ktoré kon­zu­mu­jeme vo veľ­kom množ­stve, ako na­prí­klad roz­ma­rín, ore­gano apod., nám ne­robí dobre.

Nutmeg_Spice_Up_The_Holidays-1024x464foto: in­te­res­tingt­hings.info


3.Para ore­chy

Ďalší druh ore­chu, na kto­rého kon­zu­má­ciu by sme si mali dať po­zor je para orech, kto­rého tvar pri­po­mína pol me­siac. Ob­sa­huje se­lén a veľké množ­stvo môže byť pre naše telo je­do­vaté. Od­po­rú­čaná denná dávka, aby sme sa vy­hli otrá­ve­niu se­lé­nom, sú 3 ore­chy. Experti za­stá­vajú ná­zor, že ore­chy sú pre ľud­ské telo prob­le­ma­tické. Ore­chy pat­ria me­dzi aler­gény a spolu s fak­tom, že sú je­do­vaté, by mohla byť re­ak­cia na ne hor­šia ako len otrava. Je známe, že ore­chy sú dobré pre naše srdce, ale ne­treba za­bú­dať, že ob­sa­hujú che­mi­ká­lie, ktoré by nám mohli ub­lí­žiť.

Brazil-Nuts-1024x467foto: in­te­res­tingt­hings.info


4. Mar­hule, slivky, če­rešne

Žia­den strach. Ten­to­krát nejde o sa­motné ovo­cie, ale o ich se­mená, ktoré ob­sa­hujú jed zo sku­piny ky­ani­dov. Všim­nite si, že nie­kedy je na po­tra­vi­nách ako sú džemy, ná­tierky a mliečne vý­robky va­rovná ná­lepka, že daný vý­ro­bok môže ob­sa­ho­vať se­mienka. V kaž­dom prí­pade, ne­od­po­rúča sa roz­lúsk­nuť, pre­hl­tnúť alebo žuť tieto kôs­tky. Od­bor­níci ra­dia kon­tro­lo­vať zlo­že­nie vý­rob­kov, či ná­ho­dou ne­ob­sa­hujú se­mienka týchto plo­dov. Ak áno, treba si dá­vať po­zor na množ­stvo kon­zu­má­cie da­ného pro­duktu.


cherries-1024x440

foto: in­te­res­tingt­hings.info

 

5. Ze­miaky

Ze­miaky so ze­le­nými škvr­nami ob­sa­hujú je­do­vatý so­la­nín, kto­rého sa nez­ba­víte ani po uva­rení alebo pe­čení. Experti tvr­dia, že nie vždy nám iba od­re­za­nie ze­le­nej časti ze­miaka po­môže. Je lep­šie daný ze­miak rad­šej vô­bec ne­kon­zu­mo­vať.

Patates-1024x449foto: in­te­res­tingt­hings.info


6. Su­šené ovo­cie

Väč­šina su­še­ného ovo­cia, ktorá sa pre­dáva v na­šich ob­cho­doch, pre­chá­dza pro­ce­som prie­my­sel­ného su­še­nia, kto­rého sú­čas­ťou je po­u­ží­va­nie síry a sor­banu dra­sel­ného. Aby sme si ne­poš­ko­dili trá­viaci sys­tém, ne­od­po­rúča sa jesť veľké množ­stvo. Od­bor­níci upo­zor­ňujú, že vy­sta­ve­nie sa veľ­kému množ­stvu síry môže spô­so­biť scit­li­ve­nie ža­lúdka a iné za­ží­va­cie prob­lémy. Ok­rem toho, všetky časti, ktoré ne­boli po­riadne usklad­nené môžu ob­sa­ho­vať plesne, my­ko­to­xíny, ktoré sú pre nás ne­bez­pečné.

dry_fruits__by_asimologicsfoto: in­te­res­tingt­hings.info

zdroj: http://www.ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/6-je­dal-o-kto­rych-vieme-ze-su-je­do­vate-no-kon­zu­mu­jeme-ich

 

Komentáre