Ur­čite nie len ja, ale aj mnohé z vás, strá­vili ho­diny de­je­pisu od­po­čin­kom, čer­pa­ním no­vých síl, la­ko­va­ním nech­tov, alebo tak…

A to náš de­je­pi­sár bol v skutku pú­ta­vým roz­prá­va­čom. Sem-tam pri­ho­dil ne­jaký zau­jí­mavý fakt, či ver­ziu o ilu­mi­ná­toch. Ale nie o tom som chcela…
Z de­je­pisu a his­tó­rie si toho prí­liš ne­pa­mä­tám a keďže som chcela mať as­poň mi­ni­málne zna­losti v tejto ob­lasti, hľa­dala som vše­možné, no hlavne zá­bav­nej­šie formy, ako ich zís­kať. Vy­hralo to bez­kon­ku­renčne vzde­lá­va­nie po­mo­cou fil­mov.
Tu je zo­pár čes­ko­slo­ven­ských fil­mov, ktoré by aj vám mohli po­môcť zo­rien­to­vať sa v dáv­nej i ne­dáv­nej mi­nu­losti. Alebo vám po­môžu vy­tvo­riť si as­poň ako-taký ob­raz o móde, spo­loč­nosti a kul­túre v da­nej dobe.

1. Bat­hory

2. Ma­sa­ryk

3. Lída Ba­a­rová

4. Re­be­lové

5. Uči­telka

6. Únos

Ve­rím, že tieto filmy vás budú ba­viť a ako som už vyš­šie spo­me­nula, po­môžu vám utvo­riť si ob­raz o vte­daj­ších uda­los­tiach.

Komentáre