Aj ty si si vždy pred­sta­vo­vala to, aký bude tvoj vzťah do­ko­nalý? A hlavne, že bude do­ko­nalý s tým do­ko­na­lým mu­žom? S tým, po kto­rom si už dlho tú­žila. Vi­dela si vás spolu, šťast­ných, bez prob­lé­mov, bez há­dok, pre­ká­žok. Celý vzťah vy­stri­hnutý ako z ro­man­tic­kého filmu.

Lusk.

Roz­právka skon­čila.

A ne­žili v nej všetci šťastne až do smrti.

Do­ko­nalý chlap ani zďa­leka ne­exis­tuje, nieto ešte do­ko­nalý vzťah. Po­ze­ráš sa okolo seba a všade vi­díš len tie „fa­ke­ové“ za­ľú­bené po­hľady, ktoré za pár týž­dňov, možno me­sia­cov skon­čia. Možno si bola práve jedna z tých, ktorá sa ne­chala uniesť dáv­kou lásky, osl­ne­nia a po­treby mať nie­koho pri sebe. Do­ko­nalý chlap sa po pár hád­kach zme­nil na ne­do­ko­na­lého a do­ko­nalý vzťah ne­z­vlá­dol ná­por do­ko­na­losti. Všetko je zrazu ne­do­ko­nalé.

Tvoj pria­teľ má zrazu množ­stvo chýb a bu­dúc­nosť s ním ti už ne­príde taká ru­žová. A tak si po­vieš, že by si mala za­čať hľa­dať inde. A tak sa roz­chá­dzaš, schá­dzaš a hľa­dáš tú krásnu pravú lásku z roz­prá­vok. No ne­na­chá­dzaš ju.

Prečo?

Ne­mô­žeš byť tak­tiež šťastná a nájsť si toho pra­vého?

31541163330_515f017ece_k

foto: thought­ca­ta­log.com

Ži­jeme v dobre, kedy chceme mať všetko per­fektné a sa­moz­rejme, aby sa to čo naj­viac pri­bli­žo­valo do­ko­na­losti. Po­ka­zil sa mi te­le­fón, ktorý bol len pred pár me­siacmi su­per. Po­viem ocovi nech mi kúpi nový. Po­škra­bala som si no­te­book, ktorý som si len pred­ne­dáv­nom kú­pila. Už ne­vy­zerá dobre, bude ho treba vy­me­niť. Roz­trhla som si môj ob­ľú­bený sve­ter. Ne­vadí, kú­pim si iný, krajší.

Presne takto fun­gu­jeme. Sme na­učení, že všetko, čo sa nám po­kazí alebo sa nám už ne­páči jed­no­du­cho vy­me­níme. A tak je to aj so vzťahmi. Vy­skytne sa je­den malý prob­lé­mik, jedna hádka, ukáže sa ďal­šia chyba na par­tne­rovi a my sme už ochotní vr­hnúť sa okolo krku nie­komu inému. Pre­tože do­ko­nalý par­tner je zrazu fuč. Už má chyby. Už sa há­dame. Už to zrazu nie je ono.

A tak vy­mie­ňame. Stále do­kola, zas a znova a už sme zú­falí z toho, že ni­kto do­ko­nalý ne­pri­chá­dza. (A načo by aj cho­dil?)

heart-hurts

foto: thought­ca­ta­log.com

Skús sa na chvíľu za­sta­viť vo svo­jom, možno nie do­ko­na­lom vzťahu a na­pra­viť chyby, ktoré v ňom sú. Opra­viť všetko zlé, čo sa v ňom ocitlo. Uká­zať svojmu par­tne­rovi, že ti zá­leží na ňom, na va­šom vzťahu a chceš sa po­kú­siť o to, aby bol čo naj­lepší. Aby sa pri­bli­žo­val k do­ko­na­losti. Aby bol, čo naj­do­ko­na­lejší hlavne pre vás.

Opra­vuj.

Ne­vy­mie­ňaj.

Komentáre