Tvr­dil si, že mo­men­tálne chceš byť sám, že po­tre­bu­ješ čas sám pre seba a tak­tiež chvíľu na to, aby si si dal do­kopy svoj ži­vot. Všetko som to ak­cep­to­vala a ešte si mi sľú­bil, že bu­deš celý ten čas nad tým pre­mýš­ľať a prí­deš s od­po­ve­ďou.

Ozý­val si sa mi tak­mer každý deň, bol si sta­rost­livý a milý. Ve­rila som ti každé slovo. Bola to jedna z naj­väč­ších chýb, aká sa mohla stať. Po me­siaci si sa mi oz­val raz za týž­deň. Ako dní ďa­lej ply­nuli, ozý­vala som sa prvá ja a po krát­kom čase, už si ani ne­od­po­ve­dal. Stále som dú­fala, že sa oz­veš, že možno máš toho veľmi veľa, možno jedno z naj­hor­ších ob­dobí alebo že si len una­vený, ale to prejde a ty od­pí­šeš. Kaž­dým dňom táto ná­dej u mňa po­ma­ličky vy­ha­sí­nala. Až do jed­ného piat­ko­vého ve­čera, kedy som ťa uvi­dela s ňou!! Nie len vy­hasla, ale city, ktoré som k tebe pre­cho­vá­val sa zlú­čili do jed­ného a stali sa ne­ná­vis­ťou.

 

Ako si len mo­hol? Ne­bolo dňa, kedy som si na teba ne­spo­me­nula a na naše spo­ločné chvíle. Dva me­siace, vlastne 7 týž­dňov som ve­rila tvo­jím slo­vám. Bol si taký skvelý kla­már, len škoda, že som to ne­ve­dela skôr. Mo­tal si mi hlavu tým, aké zlé chvíle pre­ží­vaš a mne ťa bolo tak ľúto, že som sa za­mi­lo­vala asi ešte viac. Bola som ti verná! Ba čo verná… Ani som ni­kam ne­cho­dila, je­dine tak s Kris­tí­nou ob­čas na kávu, obed alebo ne­jaký drink.

pin­te­rest.com

Bol si je­diná vec, na ktorú som mys­lela. Ob­sah mo­jej hlavy tvo­rilo „MI­LU­JEM ŤA DA­NIEL!“. Nič viac, nič me­nej. 24 ho­dín 7 dní v týždni som ča­kala na cin­knu­tie správy od teba. Všetko to bolo márne. Za­tiaľ, čo ja som v po­steli aku­rát tak pla­kala, ty si si v nej sto­per­cen­tne uží­val s tvo­jou ume­lou krás­kou. Kým ja som ve­čery trá­vila po­ze­ra­ním se­riá­lov, je­de­ním a ča­ka­ním na tvoju správu, ty si ich pre­se­del v pod­ni­koch, ktoré si vy­be­rala ona a pri drin­koch, ktoré si pla­til ty.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Kla­mal si člo­veka, s kto­rým si pre­žil tak mnoho. Ani som ti ne­stála za je­diné pre­páč. Len si spa­ni­ká­ril a rýchlo pre­ho­vá­ral svoju „milú“ nech nav­ští­vite inú, lu­xus­nej­šiu ka­via­reň. Do­dnes ste spolu a vi­dím na tebe, že už ne­máš na to ener­giu, pre­šla ťa chuť na ňu mí­ňať pe­niaze, ne­baví ťa po­čú­vať jej ka­ma­rátky a vi­dieť jej sval­na­tých ka­ma­rá­tov. Keď si to tak zhr­nieme si bez pe­ňazí, bez lásky, bez času a bez ra­dostí. Si ne­šťastný… Ale takto si to predsa chcel.

Komentáre