Keď  láska príde znova, bu­deš už iné dievča.

Ne­bu­deš to dievča, ktoré si bola pred ro­kom, dvoma alebo troma.

Bu­deš skú­se­nej­šia, viac chá­pavá,no kaž­do­pádne „svoja“.

Do­spe­ješ. Za­mi­lu­ješ sa. Po­pá­liš sa.

Možno sa ob­čas bu­deš strá­cať me­dzi tým, kto si a kým si zvykla byť, ale to je v po­riadku. Me­níme sa, sme ľu­dia.

unsp­lash.com

Keď láska príde znova, pri­ví­taj ju s ot­vo­re­nou ná­ru­čou. Ne­snaž sa jej vy­čí­tať, kde bola tak dlho a prečo si ťa na­šla až te­raz. Možno ne­príde v tom správ­nom na­ča­so­vaní, ale ni­kdy ne­vieme úp­rimne kedy je ten správny čas. Správny čas podľa mňa ne­exis­tuje. Je to len ľud­ské vní­ma­nie.

Keď láska príde, váž si ju, ne­od­mie­taj ju. Každá z nás je opatrná, keď sa zraní a jej srdce je zlo­mené. Nie­ktoré si z nás kú­pia nové to­pánky, iné idú nie­kam na vý­let, aj na­priek tomu vieme, že máme iba strach a obavy.

Ona tu nie je, aby ti ub­lí­žila, aby ti zlo­mila viac srdce. Prišla k tebe, aby ti dala po­cí­tiť, že aj na­priek tomu, že tvoje srdce bolo ve­ľa­krát zlo­mené, tak si ne­za­budla „cí­tiť“. Prišla k tebe, aby si si viac uží­vala čas s da­nou oso­bou a aby si si viac vy­chut­ná­vala malé veci, ktoré sú v sku­toč­nosti ob­rov­ské. Prišla, aby ti uká­zala, že svet nie je len chladné miesto.

unsp­lash.com

Viem, že keď príde láska znova, tak bude úplne iná od tej pred­chá­dza­jú­cej.

To je po­inta.

Keby bola rov­naká, ne­bola by to taká zá­bava.

Keď láska príde znova, bu­deš to ve­dieť. V srdci to bu­deš cí­tiť a tvoj mo­zog to ne­bude od­mie­tať.

No pre te­raz buď vy­trvalá a po­čkaj si na to, kým za­klope na dvere, ktoré si dávno za­tvo­rila. Ona sa usmeje  na teba a ty bu­deš ve­dieť, že te­raz je ten čas, na ktorý si tak dlho ča­kala.

Ver!

Dú­faj!

Vy­trvaj!

unsp­lash.com

„Dobré veci po­tre­bujú čas“- ano­nym

Komentáre