Ženy na ce­lom svete chcú byť ako Pa­rí­žanky. Štý­lové, ele­gantné, at­rak­tívne, nad­ča­sové,..

Na to, aby si bola Pa­rí­žan­kou, sa ne­mu­síš na­ro­diť v Pa­ríži, ale pre­ro­diť sa v ňom.

Pa­rí­žanka klame, je bláz­nivá, pa­ra­no­ická, usta­vične mešká, ni­kdy nie je spo­kojná. Nosí čiernu pod­pr­senku pod bie­lou blúz­kou. Chodí do di­vadla, kina alebo na vý­stavy. Bez sl­neč­ných oku­lia­rov ne­spraví ani krok.

V noci pije vodku, ale ráno ze­lený čaj. Je fe­mi­nis­tka, ale po­zerá porno filmy. Ide na vi­diek, aby sa na­dý­chala čerstvého vzdu­chu, ale ces­tou fajčí ako Tu­rek.

we­he­ar­tit.com

Pa­rí­žanka je na­ozaj štý­lová. Me­dzi jej zá­kladné kúsky pat­ria džínsy, pán­ske to­pánky, čierne sako, ba­le­ríny, hod­vábna šatka, biela blúzka, plášť, vy­ťa­haný pu­ló­ver, sl­nečné oku­liare, za ktoré sa scho­váva na druhý deň po noč­nom hý­rení a ka­belka, ktorá však nie je do­pl­n­kom, ale do­mo­vom s po­riad­nym cha­osom.  To, čo chýba v jej šat­níku sú šperky, pre­tože ich veľmi ne­nosí.

we­he­ar­tit.com

Pa­rí­žanka a láska.

Pa­rí­žanka je ne­uve­ri­teľná verná, ale nie vždy tomu is­tému mu­žovi. Je schopná váš­nivo sa za­ľú­biť do troch mu­žov v jed­nom týždni. Mi­núť ob­rov­ské pe­niaze za bie­li­zeň, v kto­rej ju aj tak ni­kto ni­kdy ne­uvidí. Vy­sní­vať si ži­vot s nie­kým, kto ani len ne­vie, ako sa volá.

Pa­rí­žanka a cro­is­santy.

Všetky Pa­rí­žanky je­dia cro­is­santy. Pe­čivo v tvare pol­me­siaca, z kto­rého zo­stá­vajú všade omr­vinky. Je­dia ich v ne­deľu s deťmi na ra­ňajky, i  v pon­de­lok pred pra­cov­ným stret­nu­tím, či na do­vo­lenke. Jesť cro­is­santy je ich po­te­še­nie.

we­he­ar­tit.com

Pa­ríž je ako mú­zeum pod ší­rym ne­bom – náv­štev­ní­kov oča­rúva, do­má­cich oby­va­te­ľov zas vy­čer­páva.

Zdroj: Anne Be­rest a ko­lek­tív – Ako sa stať Pa­rí­žan­kou…nech ži­jete kde­koľ­vek

Komentáre