Listy sfar­bené do je­sen­nej ná­la­dičky nám po­maly ale isto uka­zujú svoju krásu, vonku sem tam zúri vie­tor, je­seň sa ohlá­sila jas­ným se­ba­ve­do­mím ná­stu­pom. De­fi­ni­tívne od­súva do za­bud­nu­tia moje do­te­raj­šie letné spo­mienky, ktoré sú ba­da­teľné už len na celo te­lo­vom opá­lení a moje „po­letné nad­še­nie“ en­tu­ziaz­mus po­maly vy­pr­cháva. Akosi som na­ivne dú­fala, že moje letné mor­ské opo­je­nie sa ply­nulo vnorí do krás­neho ba­bieho leta, no treba si uve­do­miť re­a­litu a po­maly sa pri­pra­viť na ne­vy­hnutný ďalší ná­stup pani zimy.

Po­stupne teda pre­trie­dim šat­ník, de­fi­ni­tívne usklad­ním letné ve­cičky, ulo­žím na zimný spá­nok a nač­riem do out­fi­to­vých fan­tá­zií. A tu sa hneď po­núka jedna z nich.

Môj prvý je­senný kom­plet, ktorý som si vy­brala aj na deň za­há­je­nia slo­ven­ského mód­neho po­du­ja­tia s náz­vom Fas­hion Live, po­zos­tá­val zo zla­tých pu­lóv­ro­vých šiat z jem­ného ma­te­riálu so sto­já­či­kom s dl­hým ru­ká­vom a bron­zovo-ze­leno-zla­tých šiat s ma­sív­nym ro­lá­kom. Zlaté šaty ob­ľu­bu­jem, pre­tože sa prí­jemne no­sia, sú jemné, li­cho­tia po­stave a ko­pí­rujú žen­ské tvary. Ide­álne sa ho­dia na štíhlu vy­sokú fi­gúru s dl­hým kr­kom, no­hami a út­lym drie­kom aj vďaka svojmu strihu a dĺžke po ko­lená. Dá sa po­ve­dať, že ok­rem ele­gant­ného lo­oku sú zá­ro­veň aj žen­ské, dlhé a per­fektne dajú vy­nik­núť po­stave. K týmto ša­tám ako kom­plet kom­bi­nu­jem šaty na štýl vesty bez ru­ká­vov s ple­te­ným os­mič­ko­vým vzo­rom na fron­tál­nej časti, na za­dnej je rie­šená vo vzore hladko-ob­ratko, so ze­leno-bron­zo­vým me­ta­lic­kým od­les­kom, fil­mom a ma­sív­nym ro­lá­kom.  Ten je na tomto zau­jí­ma­vom kúsku tá ak­cen­tu­júca časť, vy­tvára do­jem,  akoby le­žérne pa­dal svo­jou gra­vi­tač­nou ťia­žou, krásne sa dá vy­lo­žiť do výšky alebo na­opak ne­chať voľne pad­núť, zro­lo­vať. Tieto dva prvky spolu do­ko­nale la­dia nie­len fa­rebne, ale vy­ze­rajú ako je­den ce­lok odevu. V kom­bi­ná­cii so zlato bron­zo­vými jemne prúž­ko­vými samo dr­žia­cimi pan­ču­chami a člen­ko­vými fas­hion čiž­mič­kami,  vy­tvá­rajú zau­jí­mavý ele­gantný vý­razný a pri­tom žen­ský out­fit. Sa­moz­rejme v prí­pade, ak si trú­fate na opätky, na­opak ak nie, dole vo fo­to­ga­lé­rii po­nú­kam in­špi­rá­ciu pre „be­z­o­pät­kové dámy“. K cel­ko­vému lo­oku už len do­la­diť šperky napr. v zla­tom štýle, vlasy a make-up (ja som mala ze­leno-zlato-bron­zový make-up) a žen­ský chic je­senný out­fit je na svete.

Ukážka out­fitu z jed­not­li­vých fo­tení vo Viedni či v iných európ­skych mes­tách, do­konca, ako si spo­mí­nam, som v nich bola na slo­ven­skom mód­nom po­du­jatí s náz­vom Fas­hion Live (čí­taj člá­nok na blogu my­ami­rell.eu v ka­te­gó­rii My Out­fits).

K to­muto out­fitu pre zim­nejší va­riant vo­lím ako vr­chnú časť fran­cúz­sky ka­bát so štruk­tu­ro­va­ným vzo­rom, či ťaví plášť – v prí­pade je­sen­nej­šej kom­bi­ná­cii.

Špor­tovo-ele­gantná ver­zia tohto out­fitu spo­číva v di­zaj­no­vých to­pán­kach na hru­bej po­drážke s fron­tál­nou čas­ťou v po­dobe kruhu vy­kla­da­ného sva­ro­ws­kými ka­meňmi, ta­lian­sky di­zajn, ktoré sú úžasné po­hodlné a jem­ného je­le­ni­co­vého saka s pre­via­za­ním v páse na oži­ve­nie v ťa­vej fa­reb­nosti – pre je­sen­nej­šiu ver­ziu, pre zim­nej­šiu ver­ziu – fran­cúz­sky štruk­tu­ro­vaný ka­bát.

Ing.arch. Mi­ro­slava Vaň­ha­rová – Mya Mi­rell

fas­hion blog: www.my­ami­rell.eu

fa­ce­book blog page: https://www.fa­ce­book.com/mi­rell­fas­hi­onista/

ins­ta­gram: mya_mi­rell

Komentáre