V pon­de­lok ve­čer 21.11. 2017 sa v Pri­ma­ciál­nom pa­láci v Bra­ti­slave ko­nala módna pre­hliadka ko­lek­cie MIK­LOSKO je­seň/zima 2017, kde sme ne­mohli chý­bať ani my z Od­zadu.  Spo­je­nie ele­gant­ných ná­vrhov, his­to­ric­kých pries­to­rov, hudby a ľudí vy­tvá­ralo ne­za­bud­nu­teľnú at­mo­sféru po­čas ce­lého ve­čera.

S me­nom Fero Mik­loško a jeho ate­li­é­rom MIK­LOSKO sa spája len to naj­lep­šie čo ná­vrhár svo­jou ruč­nou prá­cou na Slo­ven­sku môže po­núk­nuť. Ten­to­krát sa dô­raz klá­dol na do­mi­nantnú čiernu či zlatú farbu, ale ne­chý­bala ani biela.

 

co­ver photo: @mik­los­ko­fas­hi­on­de­sign

Komentáre