De­cem­ber. Po­sledný me­siac v roku. Ty si len že­láš nech tento rok je už dávno za­bud­nutý a mô­žeš za­čať od­znova. Mám pre teba vý­bornú správu. Vážne. Tvoje trá­pe­nie už one­dlho skončí. Mô­žeš za­čať nový a lepší ži­vot.

Máš po­cit, že toto bolo naj­hor­ších dva­násť me­sia­cov tvojho ži­vota? Ak by si ve­dela vrá­tiť čas, spra­vila by si veľa vecí inak? Nie­ktoré by si ne­spra­vila vô­bec? Ne­vy­ví­jalo sa všetko podľa tvo­jich pred­stáv?pexels-photo-192555-1foto: pe­xels.com

Ne­buď zo seba skla­maná. Ni­kdy to tak ne­bude. Vždy máme v ži­vote tie svet­lej­šie mo­menty, a na­opak aj tie, na ktoré nie sme veľmi hrdé. Možno si po­čas tohto roku za­žila veľa skla­maní v láske, v štú­diu alebo v práci sa ti veľmi ne­da­rilo, v ro­dine boli samé hádky alebo nie­kto tebe veľmi blízky od­išiel a ne­máš prí­le­ži­tosť s ním pre­ží­vať ob­do­bie lásky a po­koja.

Ak ťa niečo veľmi za­siahlo, ver mi, že práve v tomto ob­dobí, ti bude o niečo lep­šie. Veď predsa sú to naj­po­koj­nej­šie sviatky v roku.

pexels-photo-241819foto: pe­xels.com

Mala by si sa vy­roz­prá­vať z toho čo ťa ťaží, udob­riť si roz­há­dané vzťahy a uká­zať, koľko lásky do­ká­žeš roz­dať svo­jim blíz­kym. Snaž sa za­bud­núť na všetko zlé, po­má­haj dru­hým, uží­vaj si vzácny čas s ro­di­nou. Snaž sa vy­ťa­žiť z tohto me­siaca ešte všetko to dobré, čo ťa po­čas roka ob­chá­dzalo.

Maj stále na pa­mäti, že si ob­klo­pená ľuďmi, ktorí ťa majú veľmi radi a chcú pre teba len to naj­lep­šie. Ve­rím, že nie­kde v pod­ve­domí vieš, ktoré osoby ne­za­pa­dajú do tejto ka­te­gó­rie. Ne­snaž sa ich zby­točne udr­žať vo svo­jom ži­vote. To sú práve tí, vďaka kto­rým ne­vieš byť šťastná, ne­do­vo­lia ti po­sú­vať sa vpred a pl­niť si svoje sny a ciele.

A práve preto, po­čas týchto dní sa snaž svoj ži­vot dať znova do­kopy, ve­nuj sa ro­dine a na­ozaj blíz­kym pria­te­ľom, ktorí ti tvoje pria­teľ­stvo opä­tujú. Ale daj si čas aby si všetko po­cho­pila, ne­rob unáh­lené zá­very a zby­točne ne­vy­vo­lá­vaj hádky.

Ve­rím, že na Nový rok bu­deš ob­klo­pená ľuďmi, ktorí ťa budú spre­vá­dzať na tvo­jej ďal­šej ceste, ktorá bude oveľa lep­šia ako tá pred­tým.

Veď nie na­darmo sa ho­vorí: Ako na Nový rok, tak po celý rok. Dr­žím ti palce a uvi­díš, rok 2017 bude pre teba ne­za­bud­nu­teľný a vý­ni­močný. A rov­nako aj na­sle­du­júce roky. Budú presne také, aké si ich TY vy­tvo­ríš!! Daj o sebe ve­dieť svetu a všetkým do­káž, že aj ty vieš byť šťastná!

pexels-photo-103127foto: pe­xels.com

ti­tulná foto: pe­xels.com

Komentáre