Pred pár dňami som sa roz­prá­vala s jed­ným z mo­jich ka­ma­rá­tov. Pý­tal sa ma, čo ma trápi a prečo som celé dni taká smutná a ner­vózna. Nech­cela som ho za­ťa­žo­vať tými žen­skými prob­lé­mami o tom, ako som sa za­mi­lo­vala do ne­správ­neho muža. Nuž na­ko­niec ma pre­sved­čil. Vy­roz­prá­vala som mu môj prí­beh a on do­dal, že by sa o tom dal na­pí­sať prí­beh, pre­tože ur­čite nie som je­diná žena, kto­rej sa stalo niečo po­dobné. Naj­skôr som si mys­lela, že to moc dobré ne­bude a ur­čite to ne­bude ni­koho zau­jí­mať, ale na­ko­niec som sa roz­hodla.

Ur­čite každá z nás po­zná ten po­cit, keď si mys­líme, že sme stretli toho pra­vého. Máme ten po­cit nie­koľko dní, me­sia­cov a po­da­ktoré aj nie­koľko ro­kov. U mňa tento po­cit trval rok. Na za­čiatku to bolo všetko ako v roz­právke. On mi­lo­val mňa a ja jeho.

zdroj: unsp­lash.com

Po nie­koľ­kých me­sia­coch sa však za­čali do­stá­vať na po­vrch isté okol­nosti. Z úst jeho ka­ma­rá­tov vy­chá­dzali vtedy pre mňa samé „ne­zmysly“. Ho­vo­rila som si, že on by to predsa ni­kdy ne­uro­bil a ve­rila som, že som jeho je­diná. Ne­ve­dela som čo robí za mo­jim chrb­tom. Teda možno ve­dela, no nech­cela som si to pri­znať, preto som prišla o mnoho skve­lých ľudí.

Mala som za­sle­pené oči. On bol ten naj­lepší a všetci os­tatní boli NI­KTO. Mys­lela som si, že keď mám jeho, tak mám všetko. Ale po čase som na to prišla. Až keď som ho za­čala viac po­zo­ro­vať, pý­tať sa ho na veci, ktoré boli vtedy pre mňa ne­zmysly a on ne­ve­del, ako sa má z toho všet­kého vy­mo­tať. Až po­tom som zis­tila, ako veľmi ma pod­ra­zil, že všetky tie veci, ktoré boli pre mňa do­te­raz ne­zmysli sa stali prav­dou, že všetci mali pravdu aj keď on ho­vo­ril, že to tak nie je. Dala som mu zbo­hom a stala som sa šťast­nej­šou. 

zdroj: unsp­lash.com

A čo som týmto chcela po­ve­dať? Ni­kdy sa ne­za­mi­luj tak, že bu­deš nie­kým ovplyv­nená. Buď sama se­bou a po­vedz nie, keď to je treba. Ne­ča­kaj do­vtedy, kým sa on za­čne skvele za­bá­vať s jeho ka­ma­rátmi na tom, aká si na­ivná a ty mu to bu­deš všetko ve­riť a bu­deš mu to to­le­ro­vať. Rad­šej si nájdi toho na­ozaj­stne pra­vého ako byť za­daná s nie­kým, kto o teba ani len ne­stojí!

Komentáre