Mys­líš naňho a ne­mô­žeš si po­môcť. Stre­tá­vaš ho na ulici, pre­chá­dzate vedľa seba ako cu­dzinci a tebe sa pri po­hľade naňho roz­trasú ko­lená. Ne­mi­lu­ješ ho a už ho ni­kdy ani mi­lo­vať ne­bu­deš. Ub­lí­žil ti a ty si sa z vášho roz­chodu spa­mä­tá­vala me­siace.

Nie si ma­so­chis­tka, aby si si stále do­okola kládla tie isté otázky: ,, Prečo? Kde sa stala chyba? Prečo ma už ne­mi­luje? Čo je to so mnou?“ Každá z nás má nie­kde toho svojho ,,osu­do­vého“ ex, kto­rého bude čias­točne mi­lo­vať už navždy. Bol to len chlap, ale nie oby­čajný chlap. Ta­kých je na svete mi­lión. Bol to on, ten, ktorý ťa mi­lo­val a ub­li­žo­val ti sú­časne, ten, s kto­rým si chcela strá­viť celý ži­vot, ale niečo sa po­ka­zilo. Láska z jeho strany skon­čila a všetko išlo do hája. Roz­chody nie sú jed­no­du­ché, ale sú sú­čas­ťou ži­vota.

Sna­žíš sa naňho ne­mys­lieť, ne­vy­ba­vo­vať si v hlave vaše spo­ločné spo­mienky. Roz­tr­háš spo­ločné fotky, vy­ma­žeš jeho číslo z mo­bilu, ale zá­zračne po dvoch po­há­roch vína si na jeho číslo vždy spo­me­nieš. Pí­šeš mu sm­sky o pol­noci, za ktoré by sa ne­han­bil ani Sha­kes­pear. Na druhý deň si bú­chaš hlavu o stenu a sľu­bu­ješ svo­jej naj­lep­šej ka­moške, že to už ni­kdy ne­uro­bíš.

View this post on Ins­ta­gram

What‘s left un­said, says it all.

A post sha­red by Kai Bött­cher (@kai.boet) on

Ak ho chceš sku­točne vy­ma­zať zo svojho ži­vota, zbav sa všet­kého, čo ti ho pri­po­mína. A to akým­koľ­vek spô­so­bom. Môže to byť ma­lič­kosť, no vždy, keď ju vi­díš, spo­me­nieš si naňho a tebe je znovu mi­zerne. Ne­vrhni sa hneď do no­vého vzťahu. Najprv sa mu­síš vy­rov­nať s roz­cho­dom a za­bud­núť, že vô­bec exis­to­val.

Na­píš si zo­znam dô­vo­dov, prečo ste sa roz­išli. Sprav si dlhý zo­znam jeho zlých vlast­ností a všet­kého, čo ti na ňom pre­ká­žalo. Za­me­raj sa na všetko zlé, čo sa vo va­šom vzťahu stalo. Spo­meň si na všetky tie chvíle, keď si si po­ve­dala, že ho už v ži­vote nech­ceš vi­dieť. Tieto zo­znamy si čí­taj stále do­okola, a ak by si nie­kedy mala po­cit nos­tal­gie a ná­ho­dou by sa ti za ním za­cnelo, rýchlo si tieto zo­znamy pre­čí­taj. Ča­som si uve­do­míš, že ti vlastne nemá byť prečo za ním smutno. Ne­za­slú­žil si tvoju lásku, zá­u­jem a už vô­bec si ne­za­slú­žil teba.

Komentáre