Mi­láno, to mô­žeš len mi­lo­vať inak to proste nejde. Po pr­vom dni strá­ve­nom vo Ve­rone, sme sa hneď ráno vy­brali do Mi­lána.

Od­štar­to­vali sme to drob­ným in­ci­den­tom s diaľ­nič­nými po­plat­kami a ná­sledne nás ča­kalo jedno veľmi milé prek­va­pe­nie na pre­chode v Mi­láne. Cez pre­chod pre­chá­dzal žon­glér, ktorý na nás uká­zal a cez čer­venú za­čal žon­glo­vať. Keď skon­čil vy­stú­pe­nie išiel s klo­bú­kom po au­tách a pri na­šom okienku vy­ča­ril úsmev a skrí­kol: Lip­tov­ský Mi­ku­láš, Slo­ven­sko, čaute do­vo­len­ku­jete? Čo viac do­dať, Slo­váci sú proste všade a pa­ra­do­xom je, že prí­sluš­nosť k Slo­ven­sku cíti člo­vek naj­viac, keď je mimo neho.

Po prí­jem­nom stret­nutí sme za­par­ko­vali a hor sa na to. Za­čali sme pri naj­sláv­nej­šej sve­to­vej opere, po­kra­čo­vali Ga­lé­riou, ktorá vám vy­bije dych.

Tam a v ce­lom Mi­láne sa treba vy­hnúť všet­kým, ktorý na tvoju ruku budú chcieť si­lou vôle pri­via­zať svoj ná­ra­mok, sa­moz­rejme nič nie je za­darmo ani tá fa­rebná šnú­ročka 🙂 (ak si ju však ne­cháš uvia­zať, ga­ran­tu­jem, že ti po­ďa­kuje každý pre­da­vač, kto­rého po­čas dna stret­nete a nie je ich veru málo).

Keď bu­deš v ga­lé­rii ne­za­budni stu­piť na býka, kto­rého náj­deš na zemi (na fotke ho žiaľ ne­mám), vraj to nosí šťas­tie (ne­viem, dám ve­dieť).

Ar­chi­tek­túra a kul­tové značky

Tak­tiež ve­nuj chvíľku ti­cha ar­chi­tek­tovi, ktorý túto krásu na­vrhol (deň pred ot­vo­re­ním pre­pa­dol stro­pom a za­bil sa). Dám­ske po­hla­vie bude na týchto mies­tach iste udi­vene stáť a sle­do­vať ob­chody s kul­to­vými sve­to­vými znač­kami ako Prada a pod. na­priek tomu si však mys­lím, že v tomto prí­pade ostanú aj sve­tové značky za­han­bené – pre­koná ich ten pries­tor a ar­chi­tek­túra.

Po mier­nom kul­túr­nom šoku na­stane ten na­ozaj­stný – vy­stú­piš na fa­móz­nom Piazza del Du­omo, kde zba­dáš tú fe­no­me­nálnu ka­ted­rálu.

#so­met­hing #im­pos­sible #ama­zing #awe­some #du­omo #cat­hed­ral #go­tica #ar­chi­tec­ture #mi­lano #italy🇮🇹

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#mi­lano #lo­veit💞 #love #this #place #piaz­za­del­du­omo #sta­tue #lion🦁 #ma­gi­cal #atmsp­here

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Hudba po­u­lič­ných umel­cov, ma­jes­tátna ar­chi­tek­túra ka­ted­rály (ktorú po­sta­vil aby sa doč­kal muž­ského po­tomka), ktorú oce­nil aj Mark Twain, množ­stvo ho­lu­bov, ruch, ta­lian­čina a cel­ková at­mo­sféra je jed­no­du­cho ne­za­me­ni­teľná a treba ju za­žiť.

#cas­tello #sfor­zesco #di #mi­lano #italy🇮🇹 #ho­li­day #mood #hap­py­day #fre­e­day #re­lax #lo­ve­i­taly

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Keď bu­deš v Mi­láne ur­čite ne­vy­ne­chaj nád­hernú Via Fi­ori Os­curi, ktorá ťa do­stane svo­jou at­mo­sfé­rou a množ­stvom kve­tov. Za­stav sa tu na Ti­ra­misu a po­hár Pro­secca a bu­deš sa cí­tiť ako na­ozaj­stná Ta­lianka.

#mi­lano #italy🇮🇹❤️ #via #fi­ori🌸 #os­curi #so­met­hing #char­ming #ro­man­tics #street #lo­veit💞

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

#fi­ori🌸 #os­curi #bis­trot #ve­rona❤️ #italy🇮🇹 #sun­ny­day #ita­lian #pe­ople #bon­jorno #ama­zing #atmsp­here

A post sha­red by Li­ly­Be­eT­ra­vel (@li­ly­bet­ra­vel) on

Komentáre