Či už máš 18, 20, alebo 25….vek je v tomto prí­pade na­ozaj len číslo. Dô­le­žitá je tvoja pleť a sta­rost­li­vosť o ňu. Ako za­čať a na čo ne­za­bud­núť? Pri­ná­šam ti nie­koľko uži­toč­ných rád.

1. Typ pleti

Ak sa chceš o svoju pleť sta­rať, mu­síš ve­dieť aký typ máš. Su­chá, mastná, cit­livá, zmie­šaná, nor­málna. Až keď si bu­deš istá ty­pom, môže sa za­čať tvoja sta­rost­li­vosť. Ak si si nie istá, pod člán­kom náj­deš tipy ako to zis­tiť.

2. Ži­vo­tospráva

Žiadna pleť ne­bude krásna len vďaka koz­me­tike. Naj­dô­le­ži­tejší je ži­votný štýl. To ako sa stra­vu­jeme sa veľmi často od­zr­kadlí na na­šej tvári. Zá­klad by mala byť strava bo­hatá na ovo­cie, ze­le­ninu, ryby, ore­chy, stru­ko­viny. Ne­mu­síš dr­žať žiadne dras­tické diét,y ani sa v ni­čom ob­me­dzo­vať. Stačí, ak všetko bu­deš jesť s mie­rou a dá­vať svojmu telu to, čo si naj­viac pýta. Ča­som sama zis­tíš, čo ti škodí viac a čo nie.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

3. Hyd­ra­tá­cia

Ne­exis­tuje krásna pleť bez do­sta­toč­nej hyd­ra­tá­cie. Ak máš su­chú pleť, možno je to z ne­dos­tatku vody. Dva po­háre denne na­ozaj ne­sta­čia. Aj keď ne­máš po­cit smädu, napi sa. Opti­málne množ­stvo je okolo 2000 ml denne. Voda zba­vuje telo od­padu a škod­li­vých lá­tok a nie­kedy stačí za­čať veľa piť a roz­diel vidno už po nie­koľ­kých týžd­ňoch.

4. Čis­te­nie

Te­raz pri­chá­dza na rad koz­me­tická po­moc. V nej zo­hráva ob­rov­skú úlohu práve čis­te­nie pleti a od­li­čo­va­nie. Každé ráno a ve­čer je veľmi dô­le­žité od­lí­čiť sa. Aj keď ne­pou­ží­vaš make-up, je ne­vy­hnutné pleť zba­viť pra­chu a ne­čis­tôt, ktoré sa po­čas dňa na nej usa­dili. Ak za­ned­báš od­lí­če­nie, tvoja pleť bude tr­pieť. Na trhu je množ­stvo dru­hov mi­ce­rál­nych vôd, od­li­čo­va­čov, pe­no­vých pro­duk­tov alebo gé­lov. Je z čoho vy­be­rať.

5. Masky a pe­e­lingy

Raz za týž­deň je uži­točné dať una­ve­nej pleti vy­dých­nuť. Kva­litná maska do­káže ho­tové zá­zraky a una­ve­nej pleti dá nový ži­vot. Ne­treba za­bud­núť na pe­e­ling, ktorý zjemní po­kožku, za­ne­chá ju krásne hebkú a od­stráni odum­reté časti kože. Na ne­za­pla­te­nie sú do­máce masky a pe­e­lingy a nie­koľko re­cep­tov náj­deš aj tu.

6. Krémy

Ak žiadny ne­máš, bež do ob­chodu. A rovno po dva, je­den denný a druhý nočný. Je dô­le­žité ich mať, pre­tože tvoja pleť po­tre­buje ochranu aj po­čas noci. Pleť v noci od­dy­chuje a dobrý nočný krém je zá­kla­dom. Po­čas zimy je dobré mať hyd­ra­tačné krémy, ktoré pleť ochrá­nia pred níz­kou tep­lo­tou. No ne­treba za­bú­dať, že prí­liš mast­ným ty­pom po­kožke ne­bude vy­ho­vo­vať veľmi mastný krém. Su­chej a cit­li­vej po­kožke zase ne­musí sad­núť krém na nor­málnu pleť. Preto je naj­dô­le­ži­tej­šie po­znať bod číslo 1! Od neho sa od­ra­zíš oveľa jed­no­duch­šie.

7. Od­borná po­moc

Ak ale stále ne­vieš svo­jej pleti po­môcť a ne­za­berá na­ozaj nič, je dobré kon­zul­to­vať to s od­bor­níkmi. Der­ma­to­lóg alebo aler­go­lóg ti môžu po­môcť v boji o krásnu pleť. Ne­boj ani sa vy­skú­šať po­moc koz­me­tičky, ktorá ti tak isto môže od­borne vy­svet­liť prob­le­ma­tiku tvo­jej tváre.

Typy pleti:

Nor­málna pleť: je to ide­álna pleť, ktorá ne­pot­re­buje špe­ciálnu sta­rost­li­vosť. Je pružná, svieža, ru­žová s ne­vi­di­teľ­nými pórmi.

Su­chá pleť: je ne­dos­ta­točne pre­mas­tená a jej po­vrch je preto cit­li­vejší, ná­chyl­nejší a často cit­livo re­a­guje na aler­gické re­ak­cie. Na po­vr­chu sa môžu ob­ja­viť šu­pinky a čer­vené flia­čiky.

Mastná pleť: vy­zna­čuje sa mast­nou po­kož­kou a tvor­bou bie­lych a čier­nych bo­diek. Pre vy­sokú tvorbu mazu sa hor­šie od­bú­ra­vajú bunky a póry sa upchá­vajú.

Zmie­šaná pleť: zvý­šená tvorba mazu je v T zóne ( brada, nos, čelo). Os­tatné časti po­kožky sú po­väč­šine nor­málne alebo su­ché.

Masky a pe­e­lingy:

Me­dová maska – 120 g drož­dia, 1 PL medu, 4 KL smo­tany alebo olej

Su­ro­viny zmie­šaj a na­nes na vy­čis­tenú pleť. Ne­chaj pô­so­biť 15 -20 mi­nút a po­tom masku dô­kladne zmy.

Me­dová maska s ja­bl­kom – ja­blko na­strú­haj a pri­daj 2 PL medu. Na­nes na tvár a ne­chaj pô­so­biť 30 mi­nút.

Cit­ró­nová maska – z 1 va­jíčka si od­deľ bielko a žĺtko. Bielko vy­šľa­haj a pri­mie­šaj 1 PL cit­ró­no­vej šťavy.

Ba­ná­nová maska – 1 ba­nán zmie­šaj s jed­ným žĺt­kom a troš­kou oleja. Ne­chaj  pô­so­biť 20 -30 mi­nút.

Pe­e­ling z kryš­tá­lo­vého cukru – 1 PL zmie­šaj s troš­kou oleja a roz­mi­xo­va­ným ovo­cím. Na­nes na tvár a dô­kladne pre­čisti.

Mand­ľový pe­e­ling – ro­zdr­vené mandle zmie­šaj s bie­lym jo­gur­tom a ne­chaj pô­so­biť.

Uhor­kový pe­e­ling – uhorku roz­mi­xuj a pri­daj 3 hrste ov­se­ných vlo­čiek. Všetko spolu roz­mi­xuj a pri­daj 1 PL bie­leho jo­gurtu.

Komentáre