Tie pre­bdené noci. To roz­mýš­ľa­nie, kde je a s kým asi je. Ten po­cit prázdna a toho, že sa už ne­cí­tiš mi­lo­vaná. Tá chý­ba­júca po­zor­nosť od tvojho par­tnera. Tie dni, kedy sa cí­tiš osa­melá.

Drahá, ne­buď ale smutná večne. Ob­čas má každý dni, kedy je toho veľa. Nad naše sily, kedy už ne­z­vlá­dame ani vstať z po­stele a po­zrieť sa nie­komu do očí, pre­tože ich ne­vlá­dzeme ani ot­vo­riť. Sme vy­čer­paní, sme una­vení a nič nás ne­teší.

Mu­síš sa však zmie­riť s tým, že ak máš viac vecí alebo zá­uj­mov, ktoré sa na­vzá­jom pre­krý­vajú, nie vždy mô­žeš kaž­dému ve­no­vať 100% seba. Nie vždy bu­deš mať ná­ladu byť šťastná, byť bez­sta­rostná a hlavne nie vždy bu­deš mať len po­zi­tívne myš­lienky. 

No ak máš po­cit, že tvoj par­tner ťa už ne­mi­luje, vší­maj si tie ma­lič­kosti. Nie vždy to presne môže zna­me­nať, že ťa už ne­mi­luje. Možno len veľa pra­cuje, be­rie si nad­časy, robí aj doma – a to len preto, aby ste mohli ísť v lete na do­vo­lenku. Alebo je ťažko chorý, kedy je­diné na čo myslí je to, ako prejsť z po­stele do ku­chyne.

zdroj: unsp­lash.com

Vtedy, vtedy sú tu tie ma­lič­kosti. Ese­mesky cez deň o tom, čo ro­bíš. Strach, keď ideš ve­čer do­mov a on ti za­volá, či si v po­riadku. Bozk ráno na roz­lúčku. Ná­kupný zo­znam, čo má kú­piť, aby si ty mohla uva­riť obed. Láska, ktorú možno te­raz ne­cí­tiš, ale mô­žeš ju vi­dieť v kaž­do­den­nom ži­vote. 

Ob­čas nie je všetko tak, ako si pred­sta­vu­jeme. Ob­čas vy­čí­tame veci, ktoré nás po­tom mr­zia a sme ešte viac ne­šťast­nejší a smut­nejší. 

No ak si s člo­ve­kom, kto­rého vieš, že mi­lu­ješ a on mi­luje teba, nie je dô­vod na po­cit osa­me­losti. Keď ste si spolu pre­žili dobré aj zlé veci, keď ste si spolu pre­žili aj ne­pekné veci, hádky, po­hromy a iné veci, ktoré ťa nú­tili po­chy­bo­vať a te­raz sa znovu mi­lu­jete a ste spolu, ne­maj po­chýb o jeho láske.

Mi­luj bez­pod­mie­nečne. Mi­luj za kaž­dých okol­ností. Mi­luj ne­zištne. 

Mi­luj tak, ako to vieš ty naj­lep­šie. 

Vráti sa ti to dva­krát viac.  

Komentáre