Moja najd­rah­šia ka­ma­rátka!

Po­znáš všetky moje úžasné tra­pasy spá­chané ako inak – s Te­bou , po­znáš moje myš­lienky lep­šie, ako ja sama. Do­konca po­znáš aj prí­behy z môjho det­stva. Po­znáš ma na 110%. Vieš aká som em­pa­tická. Aká ag­re­sívna som, keď mi tajne ukrad­neš po­sledný kú­sok čo­ko­lády. Ako mi nie­kto do­káže ub­lí­žiť slo­vami. Ako ne­z­vlá­dam stre­sové si­tu­ácie. Aká stra­tená som, keď ne­viem čo sa s te­bou deje. Vieš o mne na­ozaj všetko. No jednu vec som sa Ti sna­žila za­ta­jiť. Chcem, aby si po­zorne čí­tala.

Roz­hodla som sa na­pí­sať Ti list. Vo­pred sa Ti ospra­vedl­ňu­jem, pre­tože viem, že ne­zná­šaš, keď pla­čem.

bffffoto:thought­ca­ta­log.com

V ži­vote som spoz­nala veľa ľudí. Ľudí, ktorí mi sľú­bili, že tu budú vždy pre mňa. A ja som tomu na­ivne ve­rila. Upria­mila som všetku moju po­zor­nosť na ne­správ­nych ľudí. A nie­kde úplne inde si stále bola Ty. Keď som sa Ti prišla vy­pla­kať na ra­meno, ne­pý­tala si sa na nič. Jed­no­du­cho si mi utrela slzy a ob­jala ma. Pevne. Ako keby to bolo na­po­sledy.

Si moja zá­chrana, vieš o tom? Za­chrá­nila si ma pred tým diab­lom, ktorý chcel moju dušu vi­dieť čiernu. Bez aké­ho­koľ­vek ná­znaku dobra. Chcel, aby som bola podľa jeho pred­stáv. Drzá, od­porná, se­becká, bez­cha­rak­terná, ne­mi­lo­srdná a hlavne slabá. Ale Ty si pri­niesla do môjho ži­vota svetlo, lásku, po­cho­pe­nie. Jed­no­du­cho všetko, čo som po­tre­bo­vala. fffffffffffffffffffffffffoto:pe­xels.com

Ni­kdy si sa ne­pý­tala zby­točné otázky. Po­tre­bo­vala som re­set, jed­no­du­cho sme od­išli tam, kam nás nohy od­niesli. Po­tre­bo­vala som nie­komu po­roz­prá­vať o prob­lé­moch, ktoré ma trá­pili. Nič si sa ne­pý­tala. Len si ma po­zorne po­čú­vala a ob­jala ma. Vo­lala som Ti s pro­mile v krvi a hys­te­ric­kým pla­čom o 3 ráno, vy­po­čula si ma. Prišla som ne­oh­lá­sene na náv­števu, nič si mi ne­po­ve­dala. Spra­vila si nám čaj a roz­prá­vali sme sa dlhé ho­diny.

Patrí Ti ob­rov­ská vďaka. Je toho tak veľa, za čo sa Ti chcem po­ďa­ko­vať. Za každú je­di­nečnú chvíľu s Te­bou. Za všetky trápne chvíle, kedy by som sa naj­rad­šej pre­padla pod zem. S te­bou ma baví svet. Na­ozaj. Ne­be­riem ho vážne. Sama si mi po­ve­dala, že po­kiaľ nejde o ži­vot, nejde o nič. Po pravde, už si ne­viem pred­sta­viť deň bez Teba. Je plný smie­chu, ba do­konca smie­chop­laču.

Mám taký zvyk – každý ve­čer sa po­ďa­ku­jem Bohu, že práve ja som mala to šťas­tie. Šťas­tie spoz­nať ťa. Ďa­lej sa Mu po­ďa­ku­jem, že mi uká­zal pri­ority. A o niečo Ho pop­ro­sím. Aby mi ne­zob­ral ľudí, ako si Ty. Za­ta­jila som Ti to, pre­tože som sa bála. A stále sa bo­jím. Bo­jím sa dňa, kedy o toto pria­teľ­stvo prí­dem.cscscs

foto:thought­ca­ta­log.com

Ne­plač. Nech­cela som Ťa rozp­la­kať. Chcela som len po­ve­dať to, že Ty ani ne­máš pred­stavu o tom, aký dô­le­žitý člo­vek si pre mňa. Bez Teba, moja spriaz­nená duša, by som už dávno pat­rila diab­lovi.

Zo­staň taká, aká si. Ne­meň sa kvôli ni­komu. Buď rov­nako šia­lená ako do­te­raz. Ne­ne­chaj sa roz­čú­liť ne­zmys­lami. A ja Ti sľu­bu­jem, že ne­do­vo­lím nie­komu, aby nás roz­de­lil.

Prečo? Nájsť nie­koho komu ne­bude va­diť moja prí­tom­nosť. Pri kom bu­dem sama se­bou. Pri kom sa bu­dem smiať, keď spadne zo sto­ličky. Pri kom mô­žem mať staré tep­láky a roz­ťa­hané tričko. Pri kom sa cí­tim ako z inej pla­néty – je ne­smierne ťažké. A po­ve­dzme si na ro­vinu. Nájsť nie­koho s rov­na­kou po­ru­chou je ťažké 😀

Diev­čatko moje. Ďa­ku­jem Ti, že práve Ty ro­bíš môj ži­vot taký skvelý, aký je! 

S lás­kou

tvoja večne otravná naj­lep­šia ka­ma­rátka! <3

 

Komentáre