Roz­mýš­ľali ste nie­kedy o tom, prečo všetky stra­ši­delné prí­behy a mys­tické miesta kradnú po­zor­nosť čo­raz väč­šiemu zá­ujmu ľudí? Ho­rory, drámy, tri­lery, stra­ši­delné miesta a ná­lezy, do­konca aj na­jak­tu­ál­nej­šie spra­vo­daj­ské no­viny pri­ná­šajú čo­raz väčší po­čet správ spo­jený s tem­no­tou a ná­si­lím. Je to na­ozaj tak, že strach nás ovláda, alebo ovlá­dame my jeho?

Ja­pon­ská Aoki­ga­hara, pre­zen­to­vaná ako miesto naj­väč­šieho smútku patrí me­dzi naj­nav­šte­vo­va­nej­šie miesta sveta. Ale má to je­den há­čik! Pri­chá­dzajú sem ľu­dia, ktorí už ne­na­chá­dzajú zmy­sel by­tia v ži­vote, ale práve v smrti.

Aokigahara pod úpätím hory Fudži

Aoki­ga­hara pod úpä­tím hory Fu­dži. foto: aos

Krok tam, krok späť?

Les Aoki­ga­hara leží na vr­chole pre­slá­ve­nej ja­pon­skej hory Fu­dži, ktorá je zá­ro­veň naj­vyš­ším vr­chom v Ja­pon­sku (3 776 m.n.m.). Mnohé te­órie miest­nych oby­va­te­ľov naz­na­čujú, že ľu­dia sem pri­chá­dzajú očis­tiť svoje duše od hrie­chov a sú pre­sved­čení, že naj­vyš­šie po­lo­žené miesto, ktoré sa “do­týka” sa­mot­ného neba, im pri­ne­sie oslo­bo­de­nie. Bo­hu­žiaľ re­a­lita uka­zuje, že kto sa tam aj od­váži vstú­piť, už sa často ako živý ne­vráti.

Fe­no­mén vs. fakty 

Ab­sur­dita strieda obavy. Za­tiaľ čo bežní ľu­dia sa hrô­zo­straš­nému miestu vy­hý­bajú, vedci ho zbož­ňujú. Geológ Azusa Ha­y­ano sa ne­ne­chal za­stra­šiť a Aoki­ga­haru vy­trvalo skúma už nie­koľko de­sia­tok ro­kov. Les sa­mov­ra­hov ho na­toľko fas­ci­no­val, že nám po­nú­kol je­di­nečnú prí­le­ži­tosť po­de­liť sa o to, čo na vlastné oči vi­del a za­žil. Sám bol sved­kom nie­koľ­kých sto­viek mŕt­vol. Ha­y­ano vy­dal aj do­ku­men­tárny film Aoki­ga­hara – Les sa­mov­ra­hov (Su­icide Fo­rest in Ja­pan), v kto­rom nás ce­lým le­som pre­ve­die.

Azusa Ha­y­ano ne­bol je­diný, kto pri­šiel mys­tic­kému miestu na chuť. Ja­pon­ský spi­so­va­teľ Se­i­chō Mat­su­moto na­pí­sal ro­mán Nami no Tō, ktorý končí smr­ťou dvo­j­ice za­mi­lo­va­ných ľudí, v kto­rom les mŕt­vych pri­jíma ne­šťastnú lásku, opus­tené duše aj ne­hybné telá mla­dých ľudí. Ďal­ším ne­spo­chyb­ni­teľ­ným uni­ká­tom je Kniha Utr­pe­nie mla­dého Wert­hera – J.W. Go­ethe. V knihe vy­svet­ľuje, že ná­dych hrie­chu je pre­ple­tený so si­lou dé­mo­nov a prí­zrakmi. Iné ná­zory tvr­dia, že smrť je živá a čaká na prí­le­ži­tosť do­la­pe­nia svo­jich obetí. Táto kniha vy­vo­lala po­dobnú vlnu sa­mov­rážd ako už spo­mí­naný ro­mán Nami no Tō.

Soška panny Márie, ktorá bola nájdená pri jednom tele

Soška panny Má­rie, ktorá bola náj­dená pri jed­nom tele. foto: aos

Les Sa­mov­ra­hov (2016)

Tú­žiš sa po­zrieť do tváre smrti a zá­ro­veň jej unik­núť? Chceš si ob­jas­niť zá­hadu lesa Aoki­ga­hara? Ti­sícky stro­mov a hli­ne­ných chod­ní­kov s od­tlač­kami ne­vi­di­teľ­ných ľudí či do­konca od­ko­tú­ľa­nými ľud­skými leb­kami. Za­ká­zaný vstup sa po­vo­ľuje práve te­raz! Str­hu­júci ho­ror s ofi­ciál­nym náz­vom “The Fo­rest” pri­šiel do kín 30.1.2016 a teší sa ob­ľube fa­nú­ši­kov.

Ame­ri­čanka Sára (Na­ta­lie Dor­mer) sa roz­hodne nav­ští­viť Aoki­ga­haru, pre­tože pátra po svo­jom dvoj­čati – ses­tre Jess (Na­tha­lie Dor­mer), ktorá tu zá­hadne zmizla. Sá­rin man­žel Rob (Eoin Mac­ken) je z jej sprá­va­nia frus­tro­vaný a snaží sa Sáru pre­ho­vo­riť, aby upus­tila od tohto bláz­ni­vého ná­padu. Ro­bovi sa to ne­po­darí a tak Sára nav­štívi školu, kde Jess učí. Ná­sledne sa vy­dáva na po­tulky do báj­neho lesa, kde jej spo­loč­nosť robí no­vi­nár Ai­den (Ta­y­lor Kin­ney). Tre­tím čle­nom do par­tie je sprie­vodca Mi­chi (Ju­ki­joshi Ozawa), ktorý do­hliada na ich bez­peč­nosť. Ako pri­chá­dza noc, Mi­chi sa snaží Sáre a Ai­de­novi vy­ho­vo­riť myš­lienku pre­no­co­vať v lese. Ne­us­peje a tak sa roz­hodne ne­chať ich lesu na­pos­pas. Na Sáru do­lieha ťa­živá at­mo­sféra lesa a za­čína strá­cať se­ba­ve­do­mie a pre­pa­dá­vajú ju ču­desné myš­lienky. Ako sa vy­spo­riada so straš­nou po­ves­ťou lesa?

zdroj: al­linfo.sk, ti­tulná foto: diply.com

Komentáre