Ak ťa móda as­poň tro­chu zau­jíma, máme pre teba pár ti­pov, ako strá­viť ví­ken­dový ve­čer. Na­lej si s ka­ma­rát­kou po­hár vína, vy­lož nohy a fil­mový ma­ra­tón sa môže za­čať. Pria­teľa z toho rad­šej vy­ne­chaj, pre­tože je vy­soká prav­de­po­dob­nosť, že by ho to ne­ba­vilo a za­spal by, ako my pri vo­trel­coch, x-me­noch a po­dob­ných sci-fi zá­le­ži­tos­tiach. Pre väč­šiu au­ten­ti­citu od­po­rú­čam po­ze­rať všetky filmy v pô­vod­nom znení s ti­tul­kami.

DIOR AND I

mo­jeh.com

Film ťa pre­ne­sie do sveta mód­neho domu Chris­tian Dior a do zá­ku­li­sia tvorby pr­vej ko­lek­cie z dielne ume­lec­kého ria­di­teľa Rafa Si­monsa. Do­ku­men­tuje ná­stup Si­monsa do fun­kcie a pre­pája kaž­do­denný pra­covný zhon pri tvorbe módy s oz­ve­nami mi­nu­losti tejto iko­nic­kej značky. Do­zvieš sa, koľko ho­dín práce je za jed­nou mód­nou pre­hliad­kou, koľko kraj­čí­rok pra­cuje (nie­ktoré skoro celý ži­vot) pre módny dom a koľko fi­nan­cií stál de­but te­raz už bý­va­lého kre­a­tív­neho ria­di­teľa Si­monsa. V do­ku­mente sa ob­ja­via ikony ako Anna Win­tour, Grace Cod­ding­ton alebo Marc Ja­cobs. Vy­vr­cho­le­nie filmu v po­dobe oká­za­lej pre­hliadky so ste­nami zo ži­vých kve­tov je če­reš­nič­kou na torte.

 

COCO CHA­NEL

pin­te­rest.com

Mladé dievča upro­stred Fran­cúz­ska, umiest­nená v si­ro­tinci so svo­jou ses­trou, ktorá márne čaká, že sa pre ne otec vráti. Ka­ba­retná spe­váčka s nie veľmi dob­rými spe­vác­kymi schop­nos­ťami sto­jaca pred pub­li­kom pod­na­pi­tých vo­ja­kov. Mladá kraj­čírka, kto­rej úlo­hou je opra­vo­vať lemy v za­dnej miest­nosti ob­chodu vi­diec­keho kraj­číra. Prí­liš štíhla za­čí­na­júca kur­ti­zána upro­stred pros­ti­tú­tok a zhý­ral­cov na­chá­dza úto­čisko v ná­ručí svojho ochrancu Étienna Bal­sana. Za­mi­lo­vaná žena, ktorá vie, že ne­bude pat­riť ni­komu. Ani Art­hu­rovi „Bo­y­ovi“ Ca­pe­lovi, ktorý ju be­z­hra­nične mi­lo­val. Re­belka, ktorá sa ob­lieka do pán­skeho ob­le­če­nia a ktorá navždy zme­nila svet módy a svet žien. To je prí­beh Coco Cha­nel, v hlav­nej úlohe s cha­riz­ma­tic­kou he­reč­kou Aud­rey Ta­tou.

 

YVES SAINT LAU­RENT

inqu­ie­re­live.co.uk

Na jed­nej strane ori­gi­nálny, vý­stredný, pro­vo­ka­tívny a in­špi­ra­tívny. Na strane dru­hej pla­chý, sa­mo­tár­sky, uzav­retý a ne­vy­rov­naný. To bol je­den z naj­ta­len­to­va­nej­ších ná­vrhá­rov sveta módy. A tento film vy­po­vedá jeho prí­beh. Yves Saint Lau­rent od­chá­dza do Pa­ríža ako se­dem­násť­ročný a stáva sa spo­lu­pra­cov­ní­kom Chris­tiana Di­ora. O štyri roky ne­skôr, krátko po smrti mód­neho ve­li­kána, je po­žia­daný, aby vie­dol jeho módny dom ako kre­a­tívny ria­di­teľ. Vzá­pätí pred­sta­vuje svoju prvú pre­hliadku haute cou­ture, po­čas kto­rej sa zo­známi so svo­jou veľ­kou lás­kou Pier­rem Ber­gém. Ok­rem ži­vot­ného par­tnera tak spoz­nal aj ob­chod­ného par­tnera a o tri roky ne­skôr za­kla­dajú svoju vlastnú značku Yves Saint Lau­rent. Vy­daj sa po ceste jed­ného z naj­lep­ších ná­vrhá­rov tej doby a spoz­naj aj jeho tie­nistú stránku plnú dep­re­sií, drog a al­ko­holu.

 

THE SEP­TEM­BER IS­SUE

al­chet­ron.com

Po po­zretí filmu Dia­bol nosí Pradu asi každá z nás chcela pra­co­vať ako módna re­dak­torka v Run­way-i. Ak chceš ve­dieť, ako na­ozaj vy­zerá tvorba pre­stíž­neho ame­ric­kého mód­neho ma­ga­zínu Vo­gue, tento film je pre teba správ­nou voľ­bou. Do­ku­ment po­núka na­hliad­nu­tie do zá­ku­li­sia príp­rav vy­da­nia naj­viac ob­siah­leho čísla tohto ča­so­pisu.  Módny rok to­tiž ne­za­čína v ja­nu­ári, ale na je­seň, v sep­tem­bri. Toto tra­dičné sep­tem­brové číslo vá­žiace skoro dve kilá, patrí k naj­väč­ším  kaž­do­roč­ným uda­los­tiam v tlači. Jeho šéf­re­dak­torka Anna Win­tou­rová, ktorá bola mi­mo­cho­dom in­špi­rá­ciou pre po­stavu Mi­randy, šéf­re­dak­torky zo spo­mí­na­ného filmu Dia­bol nosí Pradu, pr­vý­krát do­vo­lila fil­má­rom na­hliad­nuť do ta­jom­stva práce jej tvo­ri­vého tímu.

 

THE BAL­MAIN STYLE

m2m.tv

Rúško ta­jom­stva spre­vá­dzalo ko­niec Bal­mai­no­vej mód­nej show 28. sep­tem­bra 2011. Ni­kto ne­ve­del, kto je nový di­zaj­nér mód­neho domu. Jeho meno bolo Oli­vier Rous­te­ing. Bol adop­to­vaný star­ším pá­rom a vy­ras­tal v Bor­de­aux. Do Pa­ríža sa pre­sťa­ho­val kvôli štú­diu na škole ume­nia a módy. Svoju ka­ri­éru za­čal ako di­zaj­nér u Ro­berta Ca­val­liho a hneď od­tiaľ ho to za­viedlo priamo pod stre­chu mód­neho domu Bal­main. Kre­a­tív­nym ria­di­te­ľom sa stal keď mal len 25 ro­kov. Film do­ku­men­tuje jeho za­čiatky u Bal­maina, jeho prvú módnu pre­hliadku a ne­oby­čajný ta­lent mla­dého ná­vrhára.

Komentáre