Ak si mys­líš, že krá­ľov­nin ze­lený kos­tým, ktorý len ne­dávno po­ba­vil celý in­ter­net bol vr­chol, bu­deš prek­va­pená. 92-ročná krá­ľovná na sebe po­čas svojho ži­vota mala už vše­li­jaké kre­ácie, no tento po­sledný patrí k naj­bi­zar­nej­ším. 

Na ne­dáv­nej ce­re­mó­nii, ktorá sa ko­nala pri prí­le­ži­tosti vy­me­no­va­nia dvoch no­vých ry­tie­rov v Edin­burghu vy­ze­rala na­ozaj zvláštne. Jej out­fit za­hŕňal čiernu po­krývku hlavy s veľ­kým bie­lym pe­rím. Sma­rag­do­vo­ze­lený plášť, ktorý jej po­krý­val bielu róbu mal na sebe viac krá­ľov­ských do­pl­n­kov, ako si vieš pred­sta­viť. Na dô­le­ži­tej Škót­skej ce­re­mó­nii sa predsa musí zau­jať.

Aj keď je známa svo­jimi fa­reb­nými kos­tý­mami, ten­to­krát zvo­lila dlhé biele šaty. K nim na spo­mí­naný vy­zdo­bený plášť pri­dala aj veľké biele mašle na ra­mená, ná­hr­del­ník pri­po­mí­na­júci veľký opa­sok, biele ru­ka­vice a strie­bornú me­ta­lickú ka­belku. Všetky oz­doby majú mať krá­ľov­ský vý­znam. Ok­rem šiat a ka­belky bol jej kos­tým iden­tický s tým, ktorý mal na sebe jej vnuk, princ Wil­liam. Na spo­loč­nej fo­to­gra­fii podľa ľudí vy­ze­rajú bi­zarne, a aj my sa pri­klá­ňame k ná­zoru, že tento krá­ľov­ský po­čin vy­zerá tro­cha smiešne. Čo si mys­líš ty?

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre