To, s kým bude H&M pra­co­vať na ďal­šej špe­ciál­nej di­zaj­nér­skej ko­lek­cii, už vieme. Ale kto je zá­hadná mo­delka z vi­dea kam­pane? 

Dievča, ktoré mo­de­lin­gový agent v 13-tich ro­koch ob­ja­vil na Hlav­nej sta­nici v Am­ster­dame a ktorú má v liste mo­de­liek za­pí­sanú aj Anna Win­tour. Imaan Ham­mam sa v Am­ster­dame aj na­ro­dila, pri­čom jej otec je z Egypta a matka z Ma­roka. Exo­tický mix ro­di­čov po­sky­tol mo­delke vý­borný ge­ne­tický zá­klad pre úspech v mo­de­lingu. Na móle sa už ob­ja­vila v mo­de­loch mno­hých sve­to­zná­mych mód­nych zna­čiek ako Gi­ven­chy, Ale­xan­der McQu­een, Bur­berry, Prada, Marc Ja­cobs, Vic­to­ria´s sec­ret a ďalší a tri­krát za­hviez­dila na ti­tul­nej strane ame­ric­kého Vo­gue.

In Love with my new VO­GUE Spain Co­ver!! Such an ama­zing team thank you for ha­ving me @vo­gu­es­pain ❤

A post sha­red by Imaan Ham­mam (@ima­an­ham­mam) on

„Som tak rada, že pra­cu­jem na kam­pani pre ER­DEN­xHM! Bolo to tak zá­bavné pra­co­vať s týmto skve­lým tí­mom. Už sa ne­mô­žem doč­kať, až to uvi­dím na je­seň v ob­cho­doch!”, vy­jad­rila sa Imaan pre ho­land­ský Vo­gue. Fotku v čier­nych ša­tách s kve­ti­nami a flit­rami z no­vej ko­lek­cie zve­rej­nilo pre pár dňami aj H&M na svo­jom ins­ta­grame.

Mi­nulý rok táto mo­delka do­konca vy­hrala sú­ťaž Mo­delka roka a po­ra­zila ťažkú sú­perku Bellu Ha­did. Imaam však až taký no­vá­čik v H&M nie je. Už v roku 2015 bola tvá­rou ich jar­nej a let­nej kam­pane Bo­he­mian Fo­re­ver, ktorá bola plná vo­lá­nov, kve­ti­no­vej po­tlače a de­nimu.

an­nicvw.com

Ok­rem Imaan sa v toh­to­roč­nej kam­pani ob­ja­vuje v ná­vrhoch Er­dema aj mo­del, na­koľko di­zaj­nér na­vrhuje ko­lek­ciu aj pre mu­žov. Na ins­ta­grame zve­rej­nilo H&M fotku Ne­ela Vis­sera v py­žame, ktoré je in­špi­ro­vané vo­jen­skou ze­le­nou a mod­rými kvetmi.

Komentáre