Ak si mi­lov­ník ku­ra­cích po­chú­ťok rých­leho ob­čerstve­nia KFC, prav­de­po­dobne ťa po­teší ich nový po­čin. Ne­týka sa jedla, ale ide o lí­niu vtip­ného ob­le­če­nia a do­pl­n­kov. Od­te­raz si mô­žeš vy­chut­ná­vať ich hot wings na­ozaj te­ma­ticky a štý­lovo.

In­špi­rá­ciou je najmä za­kla­da­teľ Co­lo­nel San­der, kto­rého po­do­bi­zeň sa na­chá­dza na via­ce­rých kús­koch. Ko­lek­cia KFC ob­sa­huje tričká s ná­pismi, po­nožky, mi­kinu a via­cero do­pl­n­kov. Me­dzi nimi náj­deš od­znaky na ob­le­če­nie, ty­pic­kého mo­tý­lika plu­kov­níka San­dera, ná­hr­del­ník s ná­pi­som fin­ger lic­kin good a vrec­kovku s po­tla­čou ku­ra­cích no­ži­čiek a ham­bur­ge­rov. Ak si skôr za in­te­ri­é­rové do­pl­nky, v po­nuke je aj van­kúš s tvá­rou za­kla­da­teľa.

the­sun.co.uk

the­sun.co .uk

the­sun.co.uk

the­sun.co.uk

the­sun.co.uk

the­sun.co.uk

the­sun.co.uk

the­sun.co.uk

the­sun.co.uk

Naj­bi­zar­nej­ším pro­duk­tom mer­chu je však po­do­bi­zeň iko­nic­kého KFC send­viču Zin­ger, ktorý je vy­ro­bený zo 400 roč­ného me­te­oritu. Jeho cena je ne­uve­ri­teľ­ných 20 000 do­lá­rov. Os­tatné veci sú však ce­novo do­stup­nej­šie. Ich ceny sa po­hy­bujú od cca 10-65 do­lá­rov.

the­sun.co.uk

 

Komentáre