11. – 13. marca H&M Stu­dio od­pre­zen­to­valo svoju ko­lek­ciu SS19 pro­stred­níc­tvom po­hl­cu­jú­cej di­va­del­nej ak­cie v Ari­zone v Se­done. A glo­bálne pub­li­kum am­ba­sá­do­rov značky a mé­dií bolo po­zvané, aby sa zú­čast­nili tohto prí­behu za­lo­že­ného na múze zbierky „The Glam Ex­plo­rer“.

Hos­tia za­žili uni­kátne zá­žit­kové vy­stú­pe­nia, ako sú na­prí­klad vodné ba­letné pred­sta­ve­nia Aqu­alil­lies, akus­tické vy­stú­pe­nia The Sta­ves, a fik­tívny tá­bor a BMX sen­zá­ciu. Fi­nálnu scénu tvo­rilo špe­ciálne ta­nečné vy­stú­pe­nie, po kto­rom na­sle­do­val in­tímny kon­cert Mag­gie Ro­gers. Zá­kaz­níci a fa­nú­ši­ko­via  H&M mohli sle­do­vať in­te­rak­tívne ak­ti­vity na so­ciál­nych mé­diách. Ko­lek­cia sa bude pre­dá­vať v Euro­vea a on­line od 21. marca.

„Na­šou am­bí­ciou bolo pre­vziať módnu šab­lónu a re­vo­lu­ci­oni­zo­vať ju po­mo­cou zá­bav­ného mys­le­nia. Je­di­nečný for­mát po­hl­cu­jú­ceho di­vadla umož­nil na­šim hos­ťom, zá­kaz­ní­kom a fa­nú­ši­kom vstú­piť do plne zre­a­li­zo­va­ného sveta ko­lek­cie SS19,“ ho­vorí Kat­tis Ba­hrke, ve­dúca kre­a­tív­neho mar­ke­tingu a ko­mu­ni­ká­cie v spo­loč­nosti H&M.

Ko­lek­cia H&M Stu­dio SS19 je in­špi­ro­vaná Glam Ex­plo­re­rom, oča­ru­jú­cou dob­ro­druž­nou mú­zou, ktorá si jed­not­livé kúsky vezme kam­koľ­vek z azú­ro­vých streš­ných ba­zé­nov do di­vo­kej púšt­nej kra­jiny. V Se­done v Ari­zone boli vy­braní am­ba­sá­dori a mé­diá, aby sa po­die­ľali na vý­voji je­di­neč­ného prí­behu in­špi­ro­va­ného svo­jím du­chom.

„Chceli sme, aby sa ľu­dia cí­tili, akoby vstú­pili do iného sveta, kde ne­ve­deli, čo je sku­točné a čo je fik­cia. Chceli sme, aby stra­tili zá­brany, aby na­vzá­jom spo­lu­pra­co­vali, aby sa stali sú­čas­ťou prí­behu – a na­ko­niec , ne­chať toto ma­gické miesto, ktoré sa cíti po­vzne­sené,“ ho­vorí Con­nie Har­ri­son, kre­a­tívny kon­zul­tant a kre­a­tívny ria­di­teľ.

Po­du­ja­tie viedli traja fik­tívni pria­te­lia, ktorí pô­so­bili ako hos­ti­te­lia a hos­tia ab­sol­vo­vali dra­ma­tur­gické sce­náre. Pú­tavé de­taily, ako sú tajné osobné správy, na­pí­sané fa­lošná rá­dio show a fa­lošné ranné no­viny boli za­sa­dené ako sú­časť prí­behu za­po­jiť hostí. Zá­žitky po­kra­čo­vali v prie­behu dní, keď sa prí­beh roz­prá­val pro­stred­níc­tvom ku­rát­nych scén, ako je na­prí­klad vodné ba­letné pred­sta­ve­nie Aqu­ali­lies, akus­tické vy­stú­pe­nie The Sta­ves, kas­ka­dér­ska show BMX at­lé­tov a maj­stra sveta Per­risa Be­ne­gasa. Zá­klad prí­behu bol od­ha­lený veľ­ko­le­pým ta­neč­ným vy­stú­pe­ním, po kto­rom na­sle­do­val in­tímny kon­cert Mag­gie Ro­gers.

„S H&M Stu­dio sme vždy in­špi­ro­vaní myš­lien­kou bez­sta­rost­ného pô­vabu. Chceli sme uká­zať, ako by mohla ko­lek­cia SS19 vy­ho­vo­vať kaž­dému oča­ru­jú­cemu bá­da­te­ľovi – je to len o vý­bere ku­sov, ktoré vy­ho­vujú vášmu osob­nému dob­ro­druž­stvu,“ ho­vorí Per­nilla Wohl­fa­hrt, ria­di­teľka di­zajnu spo­loč­nosti H&M.

Ob­sa­de­nie po­du­ja­tia bolo kom­bi­ná­ciou pop­red­ných sve­to­vých her­cov, ta­neč­ní­kov a mo­de­lov. Make-up ume­lec Isa­maya Ff­rench vy­vi­nul cel­kový krásny vzhľad pre všetky módne oka­mihy, po­mo­cou pro­duk­tov H&M Be­auty.

 

Tla­čová správa H&M. 

Komentáre