Jed­ného dňa stret­neš nie­koho, pri kom ti to ko­nečne bude dá­vať zmy­sel. Všetky pre­pla­kané noci, zlo­mené srdce, tvoje po­chyb­nosti o láske, všetko bude preč. Všetko sa roz­pustí v mo­mente, keď ho ko­nečne stret­neš a za­mi­lu­jete sa do seba. Vtedy si po­vieš, že je to presne to, na čo si ča­kala. Keď ho náj­deš, bu­deš to ve­dieť. Ver mi. 

Už ni­kdy ne­bu­deš plná po­chyb­ností a bu­deš si uží­vať to, čo ťa čaká. Tvoje po­city budú niečo, čím si bu­deš istá a už sa ni­kdy ne­za­mys­líš nad tým, či vzťah, ktorý máš, ti dáva zmy­sel a je pre teba po­trebný. Bu­deš ve­dieť, že je to presne člo­vek, na kto­rého si ča­kala.

Ne­budú to len mo­týle v bru­chu, ale aj spo­koj­nosť, že máš to, čo si vždy chcela. Jed­ného dňa ho stret­neš a všetko už bude dá­vať zmy­sel. Už kon­čia časy, kedy si po­chy­bo­vala o tom, či ťa opäť nie­kto bude mať rád. Táto osoba bude iná a bude to nád­herné.

„Láska musí byť vá­šeň, po­sad­nu­tosť, niečo, bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.” – z filmu Zo­známte sa, Joe Black

zdroj: unsp­lash.com

„Keď si uve­do­míš, že chceš s nie­kým strá­viť zvy­šok svojho ži­vota, zrazu bu­deš chcieť, aby sa zvy­šok tvojho ži­vota za­čal čo naj­skôr.” – z filmu Keď Harry stre­tol 

Tvoje jazvy zmiznú a tvoja duša zo­sil­nie. Na­miesto toho, ako si sa vždy sú­stre­dila na svoju mi­nu­losť, bu­deš nad­šená pre tvoju bu­dúc­nosť. Ko­nečne sa ti splní to, čo si vždy chcela. A hlavne s člo­ve­kom, ktorý ťa bude vní­mať takú, aká sku­točne si. Jed­ného dňa stret­neš nie­koho, s kým to bude mať zmy­sel a ty po­cho­píš všetky tie zlé dni, ktoré si mu­sela za­žiť.

Komentáre