Tvr­de­nie, že je ko­mu­ni­ká­cia zá­kla­dom kaž­dého vzťahu je veľké klišé. Ur­čite si to po­čula mi­li­ón­krát. Za­mys­lela si sa však nad tým, prečo je to tak? Ak si túto otázku nie­kedy po­lo­žíš, od­po­veď príde na­ozaj rýchlo. Kvôli týmto dô­vo­dom je dô­le­žité, aby ste sa so svo­jím par­tne­rom roz­prá­vali na­ozaj o všet­kom:

Bu­deš mať pre­hľad o zme­nách vo va­šom vzťahu

Každý z nás po­čas ži­vota mení svoje zá­ujmy a oča­ká­va­nia od vzťahu. Preto ak sa zme­nia, mala by si o tom svojho par­tnera in­for­mo­vať. Na­prí­klad ak ste ni­kdy nech­celi mať spolu dieťa, no zrazu je­den z vás zmení svoj ná­zor, mali by ste o tom po­roz­prá­vať. Môže sa ti to zdať hrô­zo­strašné, pre­tože si to chcela pred svo­jou lás­kou uta­jiť, no ver mi, váš vzťah to ni­jako ne­ga­tívne ne­ovp­lyvní. Ak k nemu ne­bu­deš úp­rimná, bu­deš sa len trá­piť a môže sa stať, že váš vzťah stros­kotá.

zdroj: unsp­lash.com

Pre­dí­deš emo­ci­onál­nym vý­le­vom

Ne­mala by si v sebe du­siť svoje po­city, pre­tože sa môže stať, že ťa zvnútra zo­žerú. Len tak bez prí­činy vy­buch­neš a ohro­zíš váš vzťah. Preto váž slová a vždy sa o všet­kom so svo­jím par­tne­rom roz­prá­vaj. Ak sa cí­tiš ne­po­cho­pená či ne­vy­po­čutá, bolí ťa to. Tiež mô­žeš na­pra­viť všetko, čo sa ti vy­mklo spod kon­troly.

Váš vzťah sa po­su­nie do­predu

Ko­mu­ni­ká­ciou sa ne­rie­šia len prob­lémy. Je to niečo, na čom stojí celý váš vzťah, vďaka nej ho po­sú­vate do­predu a vy­tvá­rate si me­dzi se­bou silný zá­vä­zok. Ide­álny vzťah vy­drží všetko a aj na­priek pre­káž­kam je stále sil­nejší a sil­nejší. Ak sa však me­dzi se­bou ne­bu­dete roz­prá­vať o svo­jich prob­lé­moch na­ozaj do­sta­točne, ne­po­su­niete sa ni­kam.

zdroj: unsp­lash.com

Te­raz, keď už po­znáš vý­znam ko­mu­ni­ká­cie vo vzťahu, mala by si ju kaž­dým dňom len a len zlep­šo­vať. Skúste sa vy­brať na také miesto, kde bu­dete sami a nič vás ne­bude ru­šiť, na­prí­klad do prí­rody. Ne­bu­dete sa ni­čím rozp­ty­ľo­vať, a tak sa mô­žete v po­koji po­roz­prá­vať o všet­kom, čo vám ťaží srdce. Mu­síte si ale sľú­biť, že bu­dete voči sebe úp­rimní a ot­vo­rení. Ak po­ču­jete niečo, čo nech­cete po­čuť alebo niečo, čoho ste sa obá­vali, ľah­šie sa do­ká­žete roz­hod­núť, či váš vzťah po­su­niete vpred alebo mu na­opak už ne­dáte žiadnu šancu. Ko­mu­ni­ká­cia v tebe zo za­čiatku vy­volá isté obavy, no po čase sa stane úplne pri­ro­dze­nou.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre