Mať všetko BIO a or­ga­nické je v po­sled­nej dobe veľ­kým tren­dom, a preto sa ne­treba ču­do­vať, že sa z pre­daja or­ga­nic­kého ob­le­če­nia stal vý­hodný mar­ke­tin­gový ťah. Všetci chceme ku­po­vať pro­dukty, o kto­rých si mys­líme, že sú lep­šie pre nás a pre pla­nétu. Ale je vý­roba ta­ké­hoto ob­le­če­nia na­ozaj pre pla­nétu še­tr­nej­šia?

Pod slo­vom „or­ga­nický“ sa skrýva spô­sob vý­roby da­ného vý­robku bez po­u­ži­tia syn­te­tic­kých prí­dav­kov či pes­ti­cí­dov, čo znie veľmi sľubne. V sku­toč­nosti to ale ne­býva tak jed­no­du­ché. Tvoje tričko vy­ro­bené z or­ga­nic­kej ba­vlny spot­re­buje viac prí­rod­ných zdro­jov, než tričko z bežne pes­to­va­nej ba­vlny, a preto viac za­ťa­žuje ži­votné pro­stre­die.

Zdroj: pe­xels.com

23.mája na kon­fe­ren­cii uspo­ria­da­nej Cot­ton Inc. bolo viac­krát vy­z­dvi­hnuté, že z nie­kto­rých dru­hov bežne pes­to­va­nej ba­vlny možno vy­ťa­žiť viac vlá­kien, a preto je na rov­naké množ­stvo pro­duktu spot­re­bo­vané me­nej vody, čo je pre pla­nétu ur­čite lep­šie.

Hlavný roz­diel je v tom, že rast­lina or­ga­nic­kej ba­vlny ne­bola mo­di­fi­ko­vaná, čo jej ne­do­vo­ľuje tak efek­tívne ro­diť ako bež­nému už mo­di­fi­ko­va­nému druhu ba­vlny. Takže za­tiaľ, čo na kla­sickú ba­vlnu sa v prie­mere pri pes­to­vaní zú­žit­kuje 1100 lit­rov vody, na or­ga­nickú skoro 2500 lit­rov. Po­dobné je to aj pri páre no­ha­víc či šiat.

Naj­väčší prob­lém pri pes­to­vaní or­ga­nic­kej ba­vlny vzniká pri za­vla­žo­vaní v kra­ji­nách ako In­dia, kde je nú­dza o ne­zá­vadnú vodu. Tak za­tiaľ, čo sa môže zdať že or­ga­nická ba­vlna ne­bola ošet­ro­vaná che­mic­kými príp­rav­kami, opak je prav­dou. Boli po­u­žité prí­rodne zís­kané che­mi­ká­lie. Nie všetko, čo je vždy or­ga­nické či „all-na­tu­ral“ je pre nás či pla­nétu lep­šie.

Komentáre