Čo to zna­mená mi­lo­vať bez pod­mie­nok? Každá z nás už bola úp­rimne za­mi­lo­vaná, no po­znala i bez­pod­mie­nečnú lásku? Je to niečo, čoho sa mám báť, je to niečo ne­do­sia­hnu­teľné? Bez­pod­mie­nečnú lásku za­žijú pre­dov­šet­kým matky. Je to láska, ktorá si ne­vy­berá, či je nie­kto krásny, mladší, či pije alebo je zlý. Táto láska nemá pod­mienky. Tak, ako mi­luje matka svoje dieťa na­dov­šetko a vrúcne, tak aj bez­pod­mie­nečná láska za­siahne tvoj ži­vot.

unsp­lash.com

Bez­pod­mie­nečná láska si ne­ur­čuje pod­mienky. Za­siahne ťa. Bez­pod­mie­nečne. Ne­bude ti va­diť ani ve­kový roz­diel či vie­ro­vyz­na­nie. Ne­bude ťa zau­jí­mať, či fajčí, koľko žien mal. Jed­no­du­cho bu­deš mi­lo­vať bez pod­mie­nok.

V bez­pod­mie­neč­nej láske ne­exis­tuje skla­ma­nie. Si tam len Ty, On a Vaša láska. 

Ale po­zor, pro­sím, ne­mýľ si ju s fy­zic­kou prí­ťaž­li­vos­ťou a ani so za­ľú­be­ním. Bez­pod­mie­nečne mi­lo­vať vie má­lo­kto.

Bez­pod­mie­nečne mi­lo­vať zna­mená od­dane žiť a mi­lo­vať nie­koho, u koho si uve­do­mu­jeme, že má svoje chyby a na­priek tomu ho mi­lu­jeme. V bez­pod­mie­neč­nej láske ne­exis­tujú myš­lienky na roz­chod hneď po tom, ako sa skla­meme v par­tne­rovi a zho­díme ru­žové oku­liare.

Bez­pod­mie­nečná láska je oslo­bo­dená od tvo­jich po­trieb. Je oslo­bo­dená od všet­kého zlého a ty mi­lu­ješ úp­rimne.

Sa­moz­rejme, treba mať ur­čité hod­noty a ví­zie, aký má byť nás par­tner, no ak sa ti na kaž­dom tvo­jom pria­te­ľovi ne­budú pá­čiť vlast­nosti, ktoré sa dajú vy­rie­šiť alebo ktoré sa dajú zvlád­nuť, ne­mô­žeš ča­kať, že tvoje vzťahy budú fun­go­vať. Dnes máme jed­no­du­cho vy­soké ná­roky, pre­tože sme zvyk­nutý na istý štan­dard. Preto sa naše vzťahy rýchlo kon­čia. Pre­tože naše ná­roky sú vyš­šie ako to, čo zvládne oby­čajná žena či muž.

unsp­lash.com

V dneš­nom svete má láska skôr ná­zov: „od­mena a trest“. Láska má u nás pod­mienky. Mu­síme byť takí a takí, ten druhý nás ne­smie skla­mať, ne­smie mať túto vlast­nosť. Dnes lásku „ne­op­ra­vu­jeme“. Proste ju vy­ho­díme a od­ídeme. Dnes tú­žime po do­ko­na­losti a pod­mien­kach. Ak sa ná­ho­dou niečo skom­pli­kuje, cí­time sa byť vy­ru­šené a chceme to hneď vy­rie­šiť čo naj­lep­šie. A ča­sto­krát to skončí pred opačne.

Pred pár dňami som čí­tala knihu, kde jedna veľmi múdra stará žena od­po­ve­dala na dnešné vzťahy:„Prečo je dnes také ty­pické od­ísť? Prečo je to také jed­no­du­ché? Ke­dysi, keď sme si sľu­bo­vali ver­nosť na celý ži­vot sme to mys­leli vážne. Dnes iba od­po­ve­dáte, že je to kom­pli­ko­vané, po­ba­líte si veci a idete preč. Proste od toho od­chá­dzate so zlo­me­ným srd­com. Pri­tom všetko sa dá vy­rie­šiť, ak člo­vek chce. No vy nie. Vy sa zba­líte, tresk­nete dve­rami a hne­váte sa. To je tá dnešná láska?“

Nie je čo do­dať.

Mi­lujme. Bez­pod­mie­nečne. Úp­rimne. Vrúcne.

Komentáre