„Prečo sa tak strašne sna­žíš za­pad­núť, keď si sa na­ro­dila, aby si vy­nikla?“

film Po čom dievča túži

„Ne­mô­žeš žiť svoj ži­vot pre po­te­še­nie os­tat­ných. Roz­ho­do­vať by si sa mal podľa seba.“

film Alica v kra­jine zá­zra­kov

„Od­vaha nie je ne­prí­tom­nosť stra­chu, ale skôr úsu­dok, že je niečo dô­le­ži­tej­šie ako sa­motný strach. Sta­toční ne­môžu žiť večne, ale opatrní ne­žijú vô­bec.“ 

film Den­ník prin­cezny

„Vče­raj­šok je his­tó­ria. Zaj­traj­šok je zá­hada. No dne­šok, dne­šok je dar.“

roz­právka Kung Fu Panda

„Ne­do­voľ, aby ti nie­kto dal po­cí­tiť, že si ne­za­slú­žiš to, čo chceš.“

film 10 vecí, ktoré na tebe ne­ná­vi­dím

„Ty ovlá­daš svoj osud, ne­pot­re­bu­ješ na to žiadnu má­giu. A ne­exis­tujú žiadne ča­ro­vné skratky, ktoré vy­rie­šia tvoje prob­lémy.“

roz­právka Re­belka

„Dob­ro­druž­stvá ča­kajú tam vonku.“

roz­právka Hore

“Dú­fam, že ži­ješ ži­vot, na ktorý si hrdá. A po­kiaľ zis­tíš, že nie, tak dú­fam, že máš silu za­čať od­znova.”

film Po­di­vu­hodný prí­pad Ben­ja­mina But­tona

„Tvoja iden­tita je tvoj naj­cen­nejší ma­je­tok. Ochra­ňuj ju.“

roz­právka Ro­dinka úžas­ných

https://sk.pin­te­rest.com/pin/Ae­AMg3x5jR33GrkbrtGrfcE9QepN­wZqwaGN-3AZa­Cqu­xmt6zwgTl-04/

Komentáre