Ak chceš zme­niť svoj ži­vot, za­čni od seba. Pre­staň mí­ňať svoj čas a ener­giu na iných ľudí. Máš svoj ži­vot a ži­ješ ho tu a te­raz. Každý deň je nový za­čia­tok. Ne­po­ze­raj na to čo bolo včera, čo bude zaj­tra. Ži pre tento okam­žik.

Kto je naj­dô­le­ži­tejší člo­vek v tvo­jom ži­vote?

,,JA“ . Mys­líš že je to se­becké? Ja si mys­lím že nie. Kaž­dému komu som dala túto otázku mi od­po­ve­dal: ,, Pria­teľ, man­žel, syn, dcéra, mama, otec“… Po­kiaľ bu­deš upred­nost­ňo­vať iných ľudí na úkor seba, ni­kdy ne­do­siah­neš čo chceš. Vždy bu­deš pl­niť sny iným, ale nie sebe. Voľba je na tebe. Mô­žeš žiť podľa pred­stáv svojho oko­lia a ne­chať, aby si iní pl­nili svoje pred­stavy cez tvoju osobu, alebo mô­žeš do­siah­nuť všetko čo chceš ty.

Vždy, keď pôj­deš za svo­jimi snami sa bu­deš stre­tá­vať s ne­po­cho­pe­ním, ne­ga­ti­vi­tou, a možno stra­tíš aj veľa ka­ma­rá­tov, ale to je v po­riadku. Ne­vší­maj si, čo si o tom alebo o tebe mys­lia os­tatní. Dô­le­žité je, čo si mys­líš o sebe ty. Ak sa ti zdajú tvoje ciele smiešne, že by raz mohli byť re­a­li­tou, tak sa po­zri na to inak. Všetky su­per hviezdy boli tiež ke­dysi len deti, tiež sa učili cho­diť, ho­vo­riť, jesť. Dnes si len jed­no­du­cho spl­nili svoje sny.

Ne­vzdá­vaj sa, ver !

Rada si vší­mam ľudí okolo seba, bo­hu­žiaľ väč­ši­nou je to o tom, že sú skles­nutí a zne­chu­tení  zo svojho ži­vota. Ja sa pý­tam: ,,prečo?“ Pre­tože ne­vi­díme hmotné vý­sledky? Prečo naj­skôr mu­síme vi­dieť, že sa niečo dá a až po­tom uve­ríme? Čo keby sme to spra­vili na­opak. Verme, že sa to dá a po­tom uvi­díme vý­sle­dok nášho pre­sved­če­nia. Často sa stre­tá­vam s re­ak­ciou : ,, Keby som mala pe­niaze…“, ale tie pe­niaze si ovplyv­ňu­jeme my sami. Prečo máme za­kom­ple­xo­vané v hlave že, pe­niaze sú niečo zlé, čo mení cha­rak­ter? Ja si mys­lím opak. Pe­niaze sú dobré, ot­vá­rajú nám brány, ktoré boli za­tvo­rené ale hlavne, dá­vajú nám ne­sku­točnú slo­bodu.

Susana-Rami%25CC%2581rez-Confidence-self-image

eli­te­daily.com

Ak dnes ne­máš zlatú Visu, ne­zna­mená to že o rok, dva alebo päť ro­kov ju ne­bu­deš mať. Je to tvoja voľba či bu­deš ča­kať, že ti pe­niaze padnú zhora, alebo spra­víš ma­xi­mum pre do­sia­hnu­tie svo­jich snov. Ak je tvoj sen, že bu­deš práv­nička a bu­deš mať apart­mán, vlastné auto a su­per ob­le­če­nie, tak to tak bude a ni­kto ťa ne­pre­svedčí o opaku.

Ne­vyt­vá­raj si mreže vo vlast­nej hlave

Toto sa nedá, toto ne­viem, toto ne­mô­žem. Vážne? To kto po­ve­dal? Čo keby som Ti po­ve­dala : ,, dá sa to, viem, mô­žem“  Pred me­sia­com, keby som nie­komu po­ve­dala, že bu­dem re­dak­torka, asi by sa ľu­dia v mo­jom okolí za­smiali, dnes sa sme­jem ja. To, že ne­máš vy­sokú školu, alebo ne­máš 10 ročnú prax, preto ne­zna­me­náš me­nej ako os­tatní, čo tak majú. Uvá­dzam prí­klady zo svojho ži­vota, ne­ho­vo­rím plané slová, ale ove­rené veci, ktoré viem, ako fun­gujú. Ne­bola som vy­učená aran­žérka, ale išla som na po­ho­vor s ďal­šími ba­bami, ktoré vy­učené boli a mali v tomto od­bore prax. Po po­ho­vore mi vo­lali, vy­brali si mňa a viete prečo? Mala som naj­lep­šie ulo­žené kvety do ky­tice.

Ne­boj sa uká­zať svoje kva­lity, rob to s pre­sved­če­ním, že to, čo ro­bíš, ro­bíš naj­lep­šie ako v tú dobu mô­žeš spra­viť. O rok, mô­žeš byť úplne nie­kde inde, ale te­raz si to spra­vila naj­lep­šie ako si ve­dela. Preto sa sama ne­pod­ce­ňuj a ne­upo­zor­ňuj na to, čo ne­vieš, ale ukáž svoje kva­lity, čo vieš.

Good-Vibrations-Images-life-800x400

Ne­zá­viď, do­praj

Po­kiaľ ideš hore, máš veľa ne­praj­ní­kov, keď si tam, máš veľa akože pria­te­ľov. Vy­be­raj si Ty s kým bu­deš, komu ve­nu­ješ svoj dra­ho­cenný čas. Sku­toční pria­te­lia ťa pod­po­ria nech ro­bíš čo­koľ­vek a ak aj s tým ne­sú­hla­sia, stoja za te­bou. Ľu­dia mi ho­vo­ria ako je v dneš­nej dobe ťažké vy­brať si ro­dinný ži­vot alebo ka­ri­éru. Ja ho­vo­rím „chcem všetko“. Ne­vy­be­raj si, maj oboje.

Ak chceš mať niečo čo ne­majú iný, mu­síš ko­nať tak, ako ne­ko­najú os­tatní. Ak sa stre­tá­vaš s ta­kými ľuďmi, kto­rých od­po­ve­ďou na otázku je za­kaž­dým prob­lém, tak ich zmaž zo svojho ži­vota. Stre­tá­vaj sa s ľuďmi, ktorí ťa po­sú­vajú do­predu, ktorí ťa in­špi­rujú a sú nie­kde vyš­šie ako si mo­men­tálne ty. Ne­zá­viď im, uč sa od nich.

Rob čo mi­lu­ješ

Ak uvoľ­níš my­seľ, dáš prie­beh svo­jím myš­lien­kam a fan­tá­zií, vtedy vzni­kajú naj­lep­šie plány. Ak mi­lu­ješ ta­nec – tan­cuj, ak rada kres­líš – kresli, ak chceš ces­to­vať – ces­tuj. Ne­hľa­daj dô­vody, ako sa to nedá, hľa­daj spô­soby, ako sa to dá. Všetko, čo po­tre­bu­ješ máš v sebe, len si to ne­uve­do­mu­jeme. ,, Na­prí­klad spi­so­va­teľka Har­ryho Po­ttera od ma­lička sní­vala, že bude spi­so­va­teľ­kou. Už ako 5. ročná pí­sala roz­právky o za­ja­či­koch, ale ni­komu ne­po­ve­dala o tom, že píše, lebo sa bála, že jej po­ve­dia, aby si ne­ro­bila ná­deje. Ako raz šla vla­kom, mala ví­zie o chlap­covi, ktorý sa do­pra­vuje vla­kom do školy pre ča­ro­dej­ní­kov. V tom ob­dobí však za­ží­vala ťažké chvíle. Stra­tila svoju matku, a i keď sa vy­dala, po na­ro­dení ich dcéry ju man­žel opus­til.  Všetky tieto ne­ga­tívne po­city dala do svojho pí­sa­nia.

Ne­mala pe­niaze ani na pc ani na pí­sací stroj a všetko pí­sala ručne. Ne­mala ani kde bý­vať, bý­vali s dcé­rou rôzne po pria­te­ľoch. Po 6. ro­koch ako šla vo vlaku z jej fan­tá­zie vzniklo dielo Harry Po­tter a Ka­meň mudr­cov. Po­slala svoje 3 ka­pi­toly agen­tom. Po dvoch pr­vých od­miet­nu­tiach, pri­šiel úspech – do­stala svojho agenta. Až 11 od­miet­nutí do­stala od vy­da­va­teľs­tiev, ale ona sa ne­vzdá­vala. 12. vy­da­va­teľ­stvo jej dalo po­nuku. Do­dnes sa pre­dalo viac ako 260 mi­li­ó­nov kó­pií knihy a pre­lo­žená bola do viac ako 62 ja­zy­kov.“ Rada od spi­so­va­teľky J.K.Ro­wling.: ,,Za žiadnu cenu sa ne­vzdá­vaj svojho sna“.

Komentáre