Juli An­to­žy­ová je mladá ces­to­va­teľka i blo­gerka, ktorá má na svo­jom ces­to­va­teľ­skom konte už 26 kra­jín, hoci má len 27 ro­kov. Mo­men­tálne žije na os­trove Bali, ktorý je jej dru­hým do­mo­vom. Ako ho­vorí sama, do­movy má tri: Ko­šice (rodné mesto), Praha (štu­dent­ské mesto) a Bali (láska na prvý po­hľad). Jej naj­väč­šou váš­ňou je ces­to­va­nie a jej pro­jekt Ga­do­Gado.cz. Po­čas svo­jich po­tul­kách po svete a ži­vote v exo­tic­kej kra­jine za­lo­žila ces­to­va­teľ­ský blog, Life is bet­ter in bi­ki­nis, ktorý si zís­kal už množ­stvo priaz­niv­cov.

V na­sle­du­jú­com roz­ho­vore nám pre­zra­dila niečo o svo­jom ne­tra­dič­nom, no hlavne zau­jí­ma­vom ži­vote. Roz­hodne sa ne­chaj in­špi­ro­vať jej zá­žit­kami!

Prečo si sa roz­hodla ces­to­vať, aké skú­se­nosti ti to pri­nieslo? A prečo by sa ľu­dia ne­mali báť ces­to­va­nia?

Ces­to­va­nie je moja naj­väč­šia vá­šeň a zá­ro­veň naj­viac ove­rená škola ži­vota. Žia­den vy­so­koš­kol­ský ti­tul a ani inak zís­kaný cer­ti­fi­kát či dip­lom, mi ne­dali také zna­losti ako ces­to­va­nie. Ľu­dia by mali ces­to­vať, aby si roz­ší­rili ob­zor a opus­tili svoj za­be­haný ste­re­otyp, v kto­rom často žijú. Spoz­nali tak v za­hra­ničí no­vých ľudí, kul­túru, ja­zyk, zvyky, tra­dí­cie a vi­deli aj ži­vot ľudí v iných po­me­roch. Ces­to­va­nie by som za­ra­dila do po­vin­nej škol­skej vý­uky.

ar­chív Juli

Pre­ces­to­vala si 26 rôz­nych kra­jín. Ktoré z nich boli pre teba tie naj­zau­jí­ma­vej­šie a do kto­rej by si sa prí­padne chcela vrá­tiť? 

Spl­nila som si už nie­koľko ces­to­va­teľ­ských snov a za tie najv­zác­nej­šie po­va­žu­jem Srí Lanku, Viet­nam, Nový Zé­land, Ba­hamy a Aus­trá­liu. Veľmi rada by som sa vrá­tila na miesta, ktoré som už nav­ští­vila, no môj zo­znam ešte ne­spl­ne­ných snov a des­ti­ná­cií je tak dlhý, že si rad­šej z neho škr­tám ako sa vra­cať tam, kde som už bola. 🙂

Mo­men­tálne ži­ješ na Bali. Prečo si sa roz­hodla práve pre túto kra­jinu, čo ťa na­učila a aké vý­hody ži­vota si tu na­šla?

Na Bali ži­jem už dva roky a na­šla som tu po­koj za­lo­žený na úplne iných pri­ori­tách, na aké som bola z Európy zvyk­nutá. Spo­ma­lila som a pre­stala rie­šiť ma­te­riálne veci, Bali ma na­učilo vá­žiť si to čo v ži­vote mám. Ne­že­niem sa za no­vým by­tom, au­tom, či dra­hými ho­din­kami ako veľa mo­jich ro­ves­ní­kov. Sta­viam na úplne iných hod­no­tách a práve to po­va­žu­jem za naj­väčší dar, ktorý mi Bali dalo. Aj to je je­den z hlav­ných dô­vo­dov, prečo sme sa s pria­te­ľom roz­hodli za­kot­viť práve tu. V spo­jení s dob­ro­tou lo­kál­nych ľudí, skve­lým zdra­vým jed­lom, pod­ne­bím a cel­kovo pro­stre­dím, v kto­rom ži­jeme je to taký náš malý raj na zemi.

ar­chív Juli

Prečo podľa teba ľu­dia ne­ces­tujú?

Pre­tože sa boja. Ne­majú od­vahu spra­viť prvý krok a vy­ces­to­vať. Ča­sto­krát mi ľu­dia píšu s tým, že sa vy­ho­vá­rajú. Ja by som aj vy­ces­to­val, ale…ne­mám na to pe­niaze, správ­neho par­ťáka, ča­kám na správny čas, na správne po­ča­sie,… Vý­ho­vorky, ktoré ich dr­žia doma. Tiež sa stáva, že ľu­dia doma tak spo­hodl­nejú, že nechcú opus­tiť ten svoj do­máci kom­fort, ktorý si za tie roky už vy­bu­do­vali.

Vzhľa­dom na množ­stvo zá­žit­kov a skú­se­ností, ktoré si už mala mož­nosť zís­kať, čo pre teba zna­mená myš­lienka, že je niečo ne­možné?

Pri tejto otázke sa mu­sím usmie­vať. 🙂 Som zás­tanca ná­zoru, že nič nie je ne­možné! Ak člo­vek na nie­čom na­ozaj tvrdo pra­cuje, sta­noví si men­šie re­álne sny, na kto­rých pra­cuje a ktoré ho pri­vedú ča­som k tomu hlav­nému cieľu, tak to do­káže. Ja tvr­dím, že ak má člo­vek zdra­vie, má všetko a svet mu leží pri no­hách.

ar­chív Juli

Vy­rá­baš ka­belky a rôzne do­pl­nky. Prečo si sa roz­hodla práve pre tieto pro­dukty a čo by si chcela v bu­dúc­nosti vy­lep­šiť? 

Na Bali som pred ro­kom a pol roz­behla pro­jekt Ga­do­Gado.cz, ktorý vy­rába ani­mal friendly ve­gán­ske ka­belky, pe­ňa­ženky a módne do­pl­nky. Je to pro­jekt, ktorý mi spl­nil sen a vďaka kto­rému sa sna­žím ší­riť os­vetu a myš­lienku ve­gán­skej módy do sveta. Chcela by som, aby sa slečny a dámy doma za­mýš­ľali nad tým, kto a najmä z čoho vy­ro­bil tú ich ob­ľú­benú ka­belku.

Do bu­dúcna by som chcela na­vr­hnúť ko­lek­ciu zo 100% od­pa­do­vého ma­te­riálu, pri­čom sa nám to mo­men­tálne darí len tak na 30% a z od­padu vy­rá­bame de­taily na­šich ka­be­liek.

Ga­do­Gado.cz

Čo by mali vaše ka­belky po­ve­dať svetu?

Naše ka­belky od Ga­do­Gado.cz by mali svetu uká­zať, že aj ve­gán­ska ka­belka z ume­lej kože môže byť štý­lová a funkčná. Tiež by mali po­u­ká­zať na to, že všetky naše do­pl­nky ako dám­ské pe­ňa­ženky či obaly na PC sú vy­ro­bené na Bali lo­kál­nou ko­mu­ni­tou, za fé­ro­vých pod­mie­nok. Všetky pro­dukty si to­tiž vy­rá­bame sami v ma­lej ro­din­nej ma­nu­fak­túre v srdci Bali. Od­kaz, ktorý všetky naše pro­dukty nesú je pri­niesť kú­sok nášho raja z Bali k zá­kaz­níč­kam for­mou krás­nych ve­gán­skych mód­nych do­pl­n­kov.

Ga­do­Gado.cz

Čo ťa robí šťast­nou a aké je tvoje heslo, ktoré ťa ob­čas po­su­nie vpred?

Šťast­nou ma robí po­cit, ak sa mi niečo po­darí (a tiež čo­ko­láda na va­re­nie a zmrz­lina :D)! Či už ide o su­per fe­ed­back od zá­kaz­níčky Ga­do­Gado.cz alebo o zlo­že­nie skúšky na vy­so­kej škole, ktorú stále štu­du­jem alebo o spl­nený ces­to­va­teľ­ský sen. Som veľmi po­zi­tívne na­la­dená a dobrý po­cit z men­ších či väč­ších úspe­chov ma vždy že­nie do­predu. Mo­jim ži­vot­ným mot­tom je “Fol­low your he­art, fol­low your dre­ams” (“Na­sle­duj svoje srdce, na­sle­duj svoje sny”) čoho sa dr­žím celý ži­vot.

Čo by si od­ká­zala či­ta­te­ľom Od­zadu.sk ?

Od­ká­zala by som im, aby ces­to­vali čo im sily sta­čia. Nech vy­stú­pia zo svo­jej kom­fort­nej bub­linky a idú do sveta. S úsme­vom na pe­rách a chu­ťou po­zná­vať niečo nové im to pôjde ľah­šie. No a ak by ma nie­kde na ces­tách stretli, tak nech sa mi ur­čite ne­han­bia za­má­vať. 🙂 Ďa­ku­jem pekne por­tálu Od­zadu.sk za mož­nosť roz­ho­voru, bolo mi po­te­še­ním. 🙂

Na zá­ver, by som chcela po­ďa­ko­vať Juli za roz­ho­vor plný in­špi­rá­cie.

Komentáre