Túto metódu som ob­ja­vila len ne­dávno no z vlast­nej skú­se­nosti mô­žem po­ve­dať že na­ozaj fun­guje. Je to ve­decky pod­lo­žený trik, ktorý vy­užíva pla­cebo efekt.

Pred­tým, ako za­čneš sa ne­za­budni na­piť vody. Ve­ľa­krát za bo­lesť hlavy môže práve to, že si de­hyd­ro­vaná.

Na za­čia­tok sa mu­síš upo­ko­jiť. Sprav si po­hod­lie. Naj­lep­šie by bolo, keby si si ľahla na po­steľ a hlavu po­dop­rela mäk­kým van­kú­šom. No po­stačí aj keď v sede tro­chu za­klo­níš hlavu.

Pred­stav si svoju bo­lesť hlavy a stále si opa­kuj tieto tri otázky:

Kde je tvoja bo­lesť hlavy?

Akej farby je tvoja bo­lesť?

Aký tvar má tvoja bo­lesť?

To je všetko čo mu­síš uro­biť. Tieto otázky opa­kuj s pár se­kun­do­vými pre­stáv­kami po dobu 5 mi­nút. Pred­sta­vuj si svoju hlavu, ako sa bo­lesť mení, pre­súva z miesta na miesto, zmen­šuje, zväč­šuje až na­ko­niec úplne zmizne.

Ak sa ti bo­lesť vráti, len zo­pa­kuj to, čo si ro­bila te­raz. No ak bo­lesť stále ne­od­chá­dza skús ASMR.

ASMR je jed­no­du­cho po­ve­dané re­la­xačná hudba, zvuky, šep­ka­nie, ťu­ka­nie a pod. Exis­tuje ASMR ktoré je ur­čené na úľavu od bo­lesti hlavy.

Skús na­prí­klad:

Dú­fam že som ti po­mohla a pra­jem veľa šťas­tia 🙂

Komentáre