Láska , láska, láska.. tak často sk­lo­ňo­vaný po­jem a s ním tipy, triky, ná­vody a pra­vidlá na to, aby nám to vy­šlo, aby sme nič ne­po­ka­zili, ako ho uro­biť šťast­ným, na­sta­vené sprá­va­nie podľa pred­lohy, aby ti ne­ušiel. Chtiac či nech­tiac stráca svoj re­álny vý­znam. Lásku si za­čí­name spá­jať s hrou.

V za­čiat­koch je to ty­pické nad­še­nie, eufó­ria, po­bláz­ne­nie spá­jané s po­vest­nými mo­týľmi v bru­chu,  a čo si v tej chvíli asi naj­viac že­láš je to, aby ni­kdy ne­zmizli. Lenže čo čert nech­cel, oni zmizli a si v mier­nej pa­nike. Čo te­raz? Zna­mená to ko­niec? Už k nemu ne­cí­tim to, čo na za­čiatku, čo mám ro­biť? Mám sa s ním roz­ísť a nájsť nie­koho, pri kto­rom tie „mo­týle“ budú stále? Pri ni­kom ne­budú stále, láska má svoje štá­diá…love2foto: pe­xels.com

Tie „mo­týle“ , o kto­rých tak často po­čú­vame a cí­time ich, sú len za­čia­toč­ným pre­ja­vom za­ľú­be­nia sa. Av­šak či chceš, alebo nie ča­som pri­ro­dzene miznú a lásku cí­tiš inak. Láska však nie je po­cit, je to roz­hod­nu­tie, že ho bu­deš ľú­biť každý deň, fy­zicky aj psy­chicky, bez pod­mie­nok, aj keď to nie je vždy ľahké. Jasné, že po čase sa ti to bude zdať jed­not­várne, na­stane ste­re­otyp a ty za­čneš roz­mýš­ľať nad tým, že zmizla „is­kra“ a niečo tu nie je v po­riadku. Je. Ale láska nie je o mo­tý­ľoch a láska ne­mizne s mo­týľmi.love1foto: pe­xels.com

Láska je, keď toho dru­hého bez­pod­mie­nečne ľú­biš a si s ním nie len vtedy, keď sa usmieva, ale aj vtedy keď sa mu usmie­vať nechce.Vtedy spoz­náš, že je to na­ozaj, keď sa po hádke sna­žíš dať veci do­kopy a ne­sna­žíš sa pred prob­lé­mom utiecť, keď je ne­od­de­li­teľ­nou čas­ťou tvojho ži­vota, tak ako aj ty jeho a svoj ži­vot bez neho si ne­do­ká­žeš pred­sta­viť. Láska je to, keď mu do­ká­žeš ve­riť bez hra­níc. Láska je to, keď jeho šťas­tie zna­mená to tvoje. Láska je, keď ho mi­lu­ješ viac ako samú seba, je to vtedy, keď sa doňho za­ľú­biš každý deň viac a viac, po­maly, ako keď za­spá­vaš.  Vtedy keď ho ľú­biš ta­kého, aký je, bez pod­mie­nok, vtedy mô­žeš ho­vo­riť o ozaj­st­nej láske, ktorá ma ob­rov­skú cenu a je ne­na­hra­di­teľná… Mo­týle možno miznú, ale ak je tvoja láska sku­točná, tak ne­zmizne ni­kdy.

foto: pe­xels.com

Komentáre